Qlosr Group AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av listbyte

25 maj 2022 10:55

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort en bolagsbeskrivning med anledning av Bolagets planerade listbyte till Nasdaq First North Growth Market.

Qlosr Group offentliggjorde den 20 maj 2022 att Bolaget erhållit villkorat godkännande från Nasdaq avseende listbytet från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market. Nasdaqs beslut är villkorat av att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen. Bolaget har idag offentliggjort en bolagsbeskrivning med anledning av det avsedda listbytet som finns tillgänglig på Qlosr Groups hemsida, https://qlosrgroup.se/. Bolagsbeskrivningen bedöms inte innehålla någon tidigare icke-offentliggjord information som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på priset på Bolagets aktie.
 
Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 13 juni 2022 och är villkorad att Qlosr Group formellt ansöker om godkännande och vid tidpunkten för ansökan uppfyller sedvanliga villkor samt slutligt godkänns av Nasdaq. Handel i Bolagets aktie på NGM Nordic SME kommer att upphöra och sista dag för handel på NGM Nordic SME är planerad till den 10 juni 2022. Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet QLOSR B med nuvarande ISIN-kod SE0005594801. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.
 
Qlosr Group har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser.
 
Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen