Aktien

Enligt Qlosr Groups bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 12 000 000 SEK och högst 48 000 000 SEK fördelat på lägst 55 000 000 och högst 220 000 000 aktier. 

Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna i Qloser Group är utfärdade i enlighet med svensk rätt och denominerade i svenska kronor (SEK).

Ägarstruktur

Nedan visas aktieägare i Qloser Group vilka, per dagen för Bolagsbeskrivningen, innehade ett innehav i Qlosr Group om minst fem procent av rösterna. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster, varje B-aktie till en (1) och varje C-aktie till en (1) röst på bolagsstämma.

Såvitt styrelsen för Qlosr Group känner till föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Qloser Group.

Såvitt styrelsen för Qlosr Group känner till finns det heller inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Qloser Group förändras. Qlosr Group har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Qloser Group inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Qloser Groups bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Analytiker som följer Qlosr Group

  • ABG Sundal Collier
  • Mangold Fondkommission 
  • Analyst Group 
  • Aktiespararna / Analysguiden 

De tio största aktieägarna i Qlosr Group AB per den 31 mars 2023 redovisas nedan: 

Namn

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Kapital (%)

Röster (%)

QLOSR HOLDING AB

4 667 460

26 736 876

54,27

73,51

LODET AB

-

3 387 500

5,85

3,39

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

-

2 364 935

4,09

2,37

HOFMANN, ANDREAS JOHANNES

-

1 990 079

3,44

1,99

AVANZA PENSION

-

1 345 601

2,33

1,35

STRIVO AB

-

1 323 529

2,29

1,33

ABG SUNDAL COLLIER ASA

-

1 000 000 1,73 1,00
GREVELIUS, FREDRIK

-

954 104

1,65

0,96

STRANDELIN, PIERRE

-

800 000

1,38

0,80

CAMBRIAN AB

-

609 550

1,05

0,61

Totalt topp 10

4 667 460

40 512 174

78,08

87,31

Totalt

4 667 461

53 196 629

100

100

Källa: Euroclear

Åk till toppen