Aktien

Enligt Qlosr Groups bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 12 000 000 SEK och högst 48 000 000 SEK fördelat på lägst 55 000 000 och högst 220 000 000 aktier. 

Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna i Qloser Group är utfärdade i enlighet med svensk rätt och denominerade i svenska kronor (SEK).

Ägarstruktur

Nedan visas aktieägare i Qloser Group vilka, per dagen för Bolagsbeskrivningen, innehade ett innehav i Qlosr Group om minst fem procent av rösterna. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster, varje B-aktie till en (1) och varje C-aktie till en (1) röst på bolagsstämma.

Såvitt styrelsen för Qlosr Group känner till föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Qloser Group.

Såvitt styrelsen för Qlosr Group känner till finns det heller inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Qloser Group förändras. Qlosr Group har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Qloser Group inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Qloser Groups bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

De tio största aktieägarna i Qlosr Group AB per den 31 mars 2024 redovisas nedan:

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital (%) Röster (%)
QLOSR HOLDING AB 4 667 460 26 736 876 52,8 72,4
STOCKSLATTEN AB 3 299 499 5,6 3,3
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2 724 715 4,6 2,7
SVENSSON, PETER 1 390 000 2,3 1,4
STRIVO AB 1 323 529 2,2 1,3
AVANZA PENSION 1 318 476 2,2 1,3
HOFMANN, ANDREAS JOHANNES 1 248 129 2,1 1,2
ABG SUNDAL COLLIER ASA 1 000 000 1,7 1,0
STRANDELIN, PIERRE 800 000 1,4 0,8
JAN UTBERG CONSULTING AB 742 706 1,3 0,7
Totalt topp 10 4 667 460 40 370 519 76,2 86,1
Totalt 4 667 461 54 773 651 100 100

Källa: Euroclear

Åk till toppen