Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, såsom exempelvis ändringar av bolagsordningen, val av styrelse och revisor samt disposition av bolagets vinst eller förlust.

Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret och utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma.

Enligt bolagets bolagsordning sker kallelse till bolagsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats. 

För att få närvara och rösta på bolagsstämman, antingen personligen eller genom fullmakt, ska aktieägare dels vara upptagen i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Åk till toppen