Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. Årsstämman den 25 maj 2022 beslutade att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska arvode utgå enligt följande: Bengt Engström 200 000 SEK, Michael Englund 100 000 SEK och David Karlsson 100 000 SEK. Övriga ordinarie styrelseledamöter som ersätts av bolag inom koncernen på grund av anställning ska inte erhålla något styrelsearvode. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare uppgick under 2021 till 9 938 330 kronor.

Nuvarande styrelse och ledande befattningshavare har inte suttit i styrelsen eller varit verksamma i ledningen under räkenskaps- året 2020 och har inte heller erhållit någon ersättning från Bolaget under räkenskapsåret 2020. Ersättning till ledande befattningshavare uppgick under 2020 till 740 496 kronor.

Åk till toppen