Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. Årsstämman den 26 maj 2023 beslutade att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska arvode utgå enligt följande: Bengt Engström 200 000 SEK, Michael Englund 100 000 SEK och David Karlsson 100 000 SEK. Övriga ordinarie styrelseledamöter som ersätts av bolag inom koncernen på grund av anställning ska inte erhålla något styrelsearvode. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare uppgick under 2022 till 13 542 708 kronor.

Åk till toppen