Bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Qlosr Group AB (publ), org.nr 556870-4653 (”Bolaget”), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2022.

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman.

Åk till toppen