Qlosr Group AB (publ) meddelar idag att de ingår avtal om förvärv av de båda Ricoh IT-partnerbolagen Attaxera IT AB och Kontorsutrustning i Kristinehamn AB

28 september 2022 07:30

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det Uddevalla- och Skövdebaserade bolaget Attaxera IT Aktiebolag (”Attaxera”) samt i det Kristinehamnsbaserade bolaget Kontorsutrustning i Kristinehamn AB (”Kontorsutrustning i Kristinehamn”), tillsammans benämnda "Förvärven". Målbolagen i Förvärven marknadsför sig idag under namnet Ricoh IT Partner. Fast köpeskilling för Förvärven uppgår till 64 800 000 sek och kommer erläggas dels kontant, dels i form av nyemitterade aktier i Qlosr Group till teckningskursen 17 sek. Målbolagen i Förvärven omsatte sammanlagt bokslutsåren 2021-05-01–2022-04-30 respektive 2021-04-01–2022-03-30 totalt cirka 52 msek och genererade ett EBITDA om cirka 13,2 msek. Parterna har avtalat om en fast köpeskilling som inte justeras efter tillträdet (så kallad locked box). Målbolagen i Förvärven har totalt idag cirka 20 anställda och nyckelpersonerna i respektive förvärv är bundna att arbeta kvar såsom tidigare under överenskommen tid. Säljarna av Attaxera är Jan Utberg Consulting AB och TVM Gutke Consulting AB och säljare av Kontorsutrustning i Kristinehamn är RGL Holding AB. Parternas avsikt är att tillträde av Förvärven sker idag, den 28 september 2022.

Förvärv av Attaxera IT AB
En fast köpeskilling om 40 000 000 sek, minus eventuellt läckage, kommer att erläggas för aktierna i Attaxera. Av den fasta köpeskillingen erläggs 25 000 000 sek kontant och resten erläggs genom utfärdande av två reverser som ska kvittas mot 882 353 nyemitterade aktier i Qlosr Group senast den 15 oktober 2023. Teckningskursen för aktierna ska uppgå till 17 sek per aktie. Säljarna kommer vara bundna av lock-up-åtagande avseende aktierna i Qlosr Group i 15 månader från tillträdesdagen. Säljarna har åtagit sig att återinvestera 1 000 000 sek i Qlosr B genom att inom 45 handelsdagar från och med tillträdesdagen förvärva aktier på öppen marknad i Qlosr B på Nasdaq First North Growth Market.

En resultatbaserad tilläggsköpekilling om maximalt 6 000 000 sek kan komma att utbetalas till säljarna och är baserad på Attaxeras framtida EBITDA-resultat. Tilläggsköpeskillingen är villkorad av att nyckelpersonerna i Attaxera kvarstår sina anställningar under 24 månader.

Förvärv av Kontorsutrustning i Kristinehamn AB
En fast köpeskilling om 24 800 000 sek, minus eventuellt läckage, kommer att erläggas för aktierna i Kontorsutrustning i Kristinehamn. Av den fasta köpeskillingen erläggs 14 000 000 sek kontant och resten erläggs genom utfärdande av en revers som ska kvittas mot 635 294 nyemitterade aktier i Qlosr Group senast den 15 oktober 2023. Teckningskursen för aktierna ska uppgå till 17 sek per aktie. Säljaren kommer vara bunden av lock-up-åtagande avseende aktierna i Qlosr Group i 15 månader från tillträdesdagen. Säljaren har åtagit sig att återinvestera 500 000 sek i Qlosr B genom att inom 45 handelsdagar från och med tillträdesdagen förvärva aktier på öppen marknad i Qlosr B på Nasdaq First North Growth Market. En tilläggsköpekilling om 6 200 000 sek kan komma att utbetalas till säljaren. Tilläggsköpeskillingen är villkorad av att nyckelpersonerna i Kontorsutrustning i Kristinehamn kvarstår sina anställningar till och med den 31 december 2023.
 
-Förvärven på orterna Uddevalla, Skövde och Kristinehamn kommer att snabbt ge tydliga värden inom våra prioriterade områden. Under räkenskapsåret 2023 kan vi, exkl. välgrundade förhoppningar om synergieffekter konservativt beräknat förbättra EBITDA med över 12 msek. Förvärven ger oss en bra bas med nöjda kreditstarka kunder i långa avtal med återkommande intäkter vilka vi kan förädla och vidareutveckla med våra paketerade standardiserade prenumerationstjänster, främst inom Nät och Drift. Vi kommer även hitta inköpssynergier via vår centrala inköpsfunktion i Göteborg. Dessutom kan vi med förvärven integrera kundbearbetningen i Västra Götaland tillsammans med Göteborg och med det i Januari 2022 förvärvade bolaget SBL Data AB med kontor i Skara, Vara och Vänersborg. Vidare får vi en helt ny marknadstäckning i Värmland med alla möjligheter det för med sig, säger Group CEO Jonas Norberg.
 
-Med dessa två nya förvärv har vi nu genomfört totalt fyra förvärv i Q3 2022 vilket gör att vi med marginal följer den utlagda förvärvsplanen som tidigare kommunicerats samtidigt som vi förbättrar EBITDA marginalen över tid.  Sedan ett år har vi gått från att vara etablerade på tre orter i Sverige med ca 60 anställda till att i nuläget vara etablerade på totalt tolv orter i Sverige inkl. Danmark med sammantaget ca 175 anställda, säger styrelseledamot och M&A Director Johan Bjerhagen.
 
-Förvärven kommer utöver medarbetarnas erfarenhet och kompetens, tillföra en högre bearbetning av leveransen Säkra Utskrifter på hela Qlosr Groups samlade kundbas, tack vare deras nära samarbete med Ricoh. Förädling av affärsområdet Säkra Utskrifter har stor potential i och med den goda lönsamhet affärsområdet visar sig ha på marknaden, avslutar Jonas Norberg.

-Vi har en stark ställning på vår lokala marknad, där produkter och tjänstepaketeringar gällande IT arbetsplats är starkt bidragande och där vi idag har avtal med några av regionens största kunder. När vi nu får tillgång till Qlosr Groups paketerade prenumerationstjänster samt logistik, konfiguration och inköpscenter i Göteborg så kommer vi ytterligare att stärka den positionen, säger Dan Larsson, VD i Kristinehamn.
 
-Vi har de senaste åren satsat på att utveckla vår IT leverans då våra större kunders krav på enkla, sömlösa prenumerationstjänster är tydliga. När vi nu blir en del av Qlosr Group ser vi att vi snabbt kan ta stora steg för göra fler affärer med nya kunder inom IT nära tjänster, säger Jan Utberg, VD i Uddevalla och Skövde.
 
Företagsfakta
Attaxera IT AB, som marknadsför sig under namnet Ricoh Corporate IT Partner är etablerade i Uddevalla och Skövde. Attaxera grundades 2016 och är verksamma inom IT-arbetsplats och Säkra utskrifter. Attaxera har en stark position med flera namnkunniga företagskunder och inom offentlig sektor. Attaxera IT omsatte cirka 25 msek under räkenskapsåret 2021-04-01 tom 2022-03-30 med en EBITDA på cirka 8,9 msek. Attaxera har cirka 13 anställda.

Kontorsutrustning i Kristinehamn AB, som marknadsför sig under namnet Ricoh Partner, erbjuder, sedan 25 år tillbaka, IT-tjänster till SME-marknaden och har en mycket stark lokal förankring med långa kundrelationer, hos såväl namnkunniga företagskunder som inom offentlig sektor. Kontorsutrustning i Kristinehamn AB omsatte cirka 26,5 msek under räkenskapsåret 2021-05-01 tom 2022-04-30 med en EBITDA på cirka 4,3 msek.  Kontorsutrustning i Kristinehamn har cirka 7 anställda.

Finansiering
Förvärven avses att finansieras dels genom Bolagets befintliga kassa och dels genom räntebärande skuld.

Rådgivare
Born Advokater är legal rådgivare till Qlosr Group i samband med transaktionerna. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Svensk FöretagsFörmedling är ansvarig transaktionsrådgivare till Attaxera IT AB och Kontorsutrustning i Kristinehamn AB.
 
Torbjörn Hermansson
Partner och Transaktionsrådgivare
Svensk FöretagsFörmedling
0703- 49 72 51
torbjorn.hermansson@sffab.se
www.sffab.se

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen