Qlosr Group AB (publ) har erhållit villkorat godkännande från Nasdaq avseende listbyte till Nasdaq First North Growth Market

20 maj 2022 16:45

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) har idag erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Förutsatt att Qlosr Group formellt ansöker om godkännande och vid tidpunkten för ansökan uppfyller sedvanliga villkor och slutligt godkänns av Nasdaq bedöms första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market infalla i början av juni 2022.

Qlosr Group har, efter det omvända förvärvet av Archelon AB (publ) under 2021, varit listat på NGM Nordic SME och har under det gångna året genomgått en stark verksamhetsutveckling, stärkt av Bolagets förvärvsstrategi. Styrelsen för Qlosr Group gör en sammantagen bedömning att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare. Detta bedöms ske genom en förväntad förbättrad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter. Listningen vid Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare utgöra en kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.
 
”Nasdaq är ett globalt varumärke och listningen på Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Detta bedöms skapa bättre förutsättningar för ökad synlighet på aktiemarknaden och ett ökat intresse från såväl industriella som institutionella investerare och kunder”, säger styrelseordförande Bengt Engström.
 
Nasdaqs beslut är villkorat av att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen. Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet QLOSR B med nuvarande ISIN-kod SE0005594801. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market och handeln vid NGM Nordic SME kommer att upphöra. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Qlosr Group har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen