Qlosr Group AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2022: Positivt utfall för periodens resultat före goodwillavskrivningar och EBITDA på 7 MSEK vilket motsvarar en marginal på 5,8 %

11 maj 2022 07:00

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) publicerar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2022 där Bolaget levererar ett positivt utfall för periodens resultat före goodwillavskrivningar när prenumerationsintäkterna och den organiska tillväxten fortsätter att öka kraftigt. EBITDA uppgår till 7 MSEK vilket motsvarar en marginal på 5,8 % samt förbättrat kassaflöde där de likvida medlen ökas från 42,6 MSEK till 50,4 MSEK.

Första kvartalet 2022
·       Intäkterna ökade med 282,8 procent till 120,9 MSEK (31,6), varav 39,1 procent utgjordes av organisk tillväxt.
·       Omställningen mot prenumerationsintäkter fortsatte att accelerera kraftigt och ökade med 226,0 procent till 58 MSEK, varav 21,0 procent var organiskt tillväxt.
·       Andelen prenumerationsintäkter av den totala omsättningen uppgick till 48,0 procent (53,0), vilket är över de 45,0 procent som vi tidigare kommunicerat för helåret 2022.
·       Bruttomarginalen minskade till 43,7 procent (49,6), vilket är 0,7 procentenheter högre än prognosen på 43,0 procent för helåret 2022.
·       EBITDA uppgick till 7,0 MSEK (1,3) vilket motsvarar en marginal på 5,8 procent (4,0).
Under perioden har en kostnad tagits på 1,0 MSEK hänförligt till avgångsvederlag i samband med effektivisering av koncernens finans och administrativa organisation.
·       Periodens resultat justerat för goodwillavskrivningar uppgick till 2,4 MSEK (0,9) vilket motsvarar en marginal på 2,0 procent (2,9).
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till 17,4 MSEK (6,2) varav 9,0 MSEK är engångseffekter för bland annat omställningskostnaden som togs i december 2021 (moms).
·       Kassa och bank stärktes under kvartalet med 7,8 MSEK till 50,4 MSEK.
·       Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning för första kvartalet 2022 uppgick till -0,00091 SEK (n/a*).
* Som en konsekvens av det omvända förvärvet finns inte relevanta jämförelsetal rörande antal aktier. Jämförelsetalet blir därmed inte relevant att redovisa. 

Group CEO Jonas Norberg kommenterar rapporten:
Koncernen levererar bättre än plan och vi bygger för framtiden.
 
Under andra halvåret 2021 byggde vi en ny koncernstruktur. En koncern bestående av totalt sex stycken rörelsedrivande bolag, varav tre nya bolag tillträddes under fjärde kvartalet och där ett bolag tillträddes i början av januari 2022.
 
En tydlig strategi presenterades i samband med bokslutskommunikén, som beskriver hur den nya koncernen ska driva ökad tillväxt och samtidigt nå en förbättrad lönsamhet. När vi nu summerar det första kvartalet för den nya koncernen ser vi att vi levererar bättre än plan, samtidigt som vi redan implementerat flera initiativ som skall ge effekt på både lönsamhet och tillväxt under årets tre kommande kvartal. Utöver det har vi satt en koncernstruktur med resurser som skall kunna driva det miljardbolag vi har för avsikt att vara senast 2024.

Med detta som grund upprepar vi vår prognos för 2022, med tillägget att vi skall hamna i det högre spannet av EBITDA-prognosen på 6–8 procent, med en bruttomarginal överstigande 43 procent samt att vi med marginal skall passera en halv miljard i omsättning.

Tillväxt
Vår tillväxt-på-tillväxtstrategi baseras på att vi skall bevara den lokala affären, vilken bygger på hög kundnöjdhet med god lönsamhet, samtidigt som vi adderar centrala prenumerationstjänster, som de nyförvärvade bolagen inte tidigare haft möjlighet att leverera. Utöver detta ska vi driva en transformation av befintlig direktförsäljning till återkommande intäkter.
 
Några konkreta exempel på aktiviteter som vi genomförde under det första kvartalet 2022:
 
·       Samtliga av koncernens avtalskunder finns nu listade och bearbetas inom ramen för korsförsäljning. Både centrala och lokala resurser är tillsatta för att driva utvecklingen och där förvärvade kunder redan avropat nya prenumerationstjänster, vilket kommer att börja ge effekt redan under andra kvartalet 2022.

·       Qlosr Group har initierat en satsning i Öresundsregionen med etablering av ett kontor i Köpenhamn. Satsningen är redan en stor framgång och har resulterat i flera strategiska kunder, varav en tidigare har kommunicerats via pressmeddelande.

·       Flertalet mindre affärer, där de lokala bolagen samleverar, är initierade med stor möjlighet att växa och bidra till fortsatt tillväxt enligt merförsäljningsstrategin.

Lönsamhet
På effektivitetssidan driver vi ett antal initiativ med stor påverkan på kostnadsbesparingar utan negativ påverkan på lokala organisationer och bolagets kundleveranser.
Tre större effektiviseringsprojekt har även implementerats under årets första kvartal, tillsammans skall dessa projekt förbättra EBITDA under 2022 med totalt 2,4 MSEK och under 2023 med 5–7 MSEK.
Tre effektiviseringsprojekt:
 
·     Gemensamt inköp – Ett Partner Management program är implementerat, där inköpen av hårdvara centraliserats och där mellanled av distributörer i många fall kunnat undvikas.
 
·     Gemensamt Configuration Center – Avtal med tredjepartsleverantörer har avslutats under april månad har ett koncerngemensamt Configuration Center etablerats i Göteborg, där samtliga hårdvaror passerar för att anpassas till kundernas miljöer.
 
·     Effektivisering av finans och administration – Pågående arbete med att effektivisera finans och administration inom koncernen. Första steget är genomfört, med effekt från andra kvartalet 2022. Målsättningen är att genomföra ytterligare förbättringar under andra halvåret 2022 för att driva både effektivisering och skalbarhet.
 
Förvärvsstrategin
Under perioden 1 juli 2021 tom 4 Jan 2022 tillträdes totalt fem bolagsförvärv vilka finns att läsa mer om i PM samt i bokslutskommunikén tillgänglig på www.qlosrgroup.se.

Grundstrategin för samtliga förvärv är att det i bolagen finns goda kundrelationer med nöjda kunder och där vi kan erbjuda nya prenumerationstjänster eller transformera omsättning till återkommande intäkter. Qlosr Groups första förvärv gjordes i Malmö i juli 2021, där affärer nu har tecknats motsvarande dubbla den tidigare omsättningen. Samtidigt har satsningen på ett Köpenhamnskontor under innevarande kvartal inneburit att vi har ett nytt avtal med Köpenhamns hamn, som blir den första leveransen av prenumerationstjänster i Danmark.
 
Förvärvsaktiviteterna har under det första kvartalet fortsatt med oförändrad omfattning. Vi har dock valt att avvakta slutförandet av förvärv under kvartalet för att i stället fokusera på de möjligheter som de fyra förvärven från fjärde kvartalet 2021 givit oss och allt fokus har legat på att få i gång korsförsäljning, få den nya organisationen på plats samt att plocka ner de lågt hängande frukterna runt kostnadssynergierna.
 
För de kommande 2–4 månaderna har vi för avsikt att slutföra nya förvärv enligt den strategi vi tidigare implementerat och där vi i första hand inriktar oss på lönsamma bolag med en kundbas där vi snabbt kan starta korsförsäljning av koncernens centralt paketerade prenumerationstjänster samt driva transformation av befintlig direktförsäljning till återkommande intäkter. I de närmast kommande förvärven har vi som ambition att finansiera köpen med en kombination av kassa, skuldfinansiering samt en andel betalning i Qlosr Group-aktier.

Väsentliga händelser under kvartalets
·       Fjärde januari tillträddes förvärvet av SBL Data AB.
·       Etablering av kontor i Köpenhamn och verksamhet i Danmark.
·       Lerums kommun adderade paketerade prenumerationstjänster inom arbetsplats som uppgår till ett värde av ca 8,5 MSEK.
·       Stadsmissionens Skolstiftelse avropade prenumerationstjänster via ett tre års avtal till ett värde av ca 8 MSEK.
·       Qlosr Group erhöll tilldelningsbeslut med Copenhagen Malmö Port AB avseende avtal om Klienter- och Nätverkstjänster till ett initialt värde om ca 6 MSEK.
·       Qlosr Group utsåg Robin Henrysson till ny VD för Qlosr AB med tillträde av tjänst den 2 Maj 2022. Jonas Norberg kvarstår som CEO för Qlosr Group.
·       Qlosr Group utsåg Martin Lundqvist till Growth & Integration Director för Qlosr Group.
·       Qlosr Group utsågs Sophia Nilsson till Human Resource Director för Qlosr Group.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
·       Qlosr Group har aviserat att man fortsatt avser att noteras på Nasdaq First North Growth Markets inom den utfästa tidsramen och kommer att avge ytterligare information kring listbytesprocessen under andra kvartalet 2022.
·       Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om att genomföra en sammanläggning av aktier, i förhållandet 1:200 (så kallad omvänd split), vilket resulterar i att två hundra (200) aktier sammanläggs till en (1) aktie.
Sammanläggningen innebär att antalet aktier, som efter inlösen av C-aktien och nyemissionen enligt (A) ovan uppgår till totalt 11 525 759 200, minskas till totalt 57 628 796. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från 0,001091 kronor till 0,218206 kronor. Mer information kring detta framgår i kallelsen till bolagsstämma.
·       Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om erbjudande avseende personaloptioner till samtliga anställda inom Qlosr Group. Mer information kring detta framgår i kallelsen till bolagsstämma.

Läsa hela delårsrapporten på www.qlosrgroup.se
 
Bolaget bjuder in till konferenssamtal och webbsänd presentation samma dag kl 11.00. Presentation hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.
 
Presentationen kommer att webbsändas och kan nås via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/qlosr-q1-rapport-2022
 
Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen