Qlosr Group AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2023: Tillväxt med 33,8 procent samt ökad EBITDA med 3,8 procent jämfört med andra kvartalet 2022 samt rekordhög organisk tillväxt i SEK

25 augusti 2023 07:30

Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) publicerar idag sin Delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Qlosr fortsätter att växa och hade en tillväxt med 33,8 procent samt ökade EBITDA med 3,8 procent jämfört med andra kvartalet 2022. Den organiska tillväxten på 24,6 MSEK motsvarar en organisk tillväxt på 19,9 procent vilket är den högsta ökningen i SEK någonsin drivet av de nya avtal vi tecknat under det senaste halvåret.

ANDRA KVARTALET
APRIL - JUNI 2023

 • Rörelsens intäkter ökade med 33,8 procent till
  165,6 MSEK (123,8), varav 19,9 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Prenumerationsintäkter ökade med 10,4 procent till 65,5 MSEK (59,3), varav 1,4 procent var organisk tillväxt.
 • Avtalsvärdet uppgick till 392 MSEK, vilket är en ökning från föregående kvartals nivå om 380 MSEK.
 • Bruttovinsten ökade med 13,6 procent till 61,9 MSEK (54,5). Bruttomarginalen blev 37,4 procent (44,0). Den lägre bruttomarginalen är hänförlig till flera levererade direktaffärer i kvartalet samt försenade uppstarter av nya prenumerationsavtal.
 • EBITDA uppgick till 7,8 MSEK (7,5), vilket motsvarar en marginal på 4,7 procent (6,1), som fortsatt påverkas av pågående och försenade implementationsprojekt för tagna affärer samt fler levererade direktaffärer i kvartalet.
 • Periodens resultat justerat för goodwillavskrivningar uppgick till 1,2 MSEK (2,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till -18,7 MSEK (25,3), vilket är drivet av fortsatt större kvantiteter av hårdvaruinköp och pågående implementationsprojekt för tagna affärer.
 • Kassa och bank minskade under kvartalet med 24,8 MSEK till 10,4 MSEK, hänförligt till reglering av köpeskilling vid tillträde av inkråmsförvärv samt fortsatta hårdvaruinköp för leverans av pågående direktaffärer kommunicerade under Q4 2022 och Q1 2023.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 SEK (-0,18).

PERIODEN JANUARI - JUNI 2023

 • Rörelsens intäkter ökade med 26,7 procent till 310,1 MSEK (244,8), varav 12,7 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Prenumerationsintäkter ökade med 12,6 procent till 86,8 MSEK (68,0), varav 3,2 procent var organisk tillväxt.
 • Avtalsvärdet uppgick till 392 MSEK, vilket är en ökning med 10,4 procent jämfört med årsskiftet.
 • Bruttovinsten ökade med 14,4 procent till 122,8 MSEK (107,4). Bruttomarginalen blev 39,6 procent (43,9). Den lägre bruttomarginalen är hänförlig till fler levererade direktaffärer under första halvåret samt försenade uppstarter av nya prenumerationsavtal.
 • EBITDA uppgick till 16,4 MSEK (14,6), vilket motsvarar en marginal på 5,3 procent (6,0), som planenligt påverkades av pågående implementationsprojekt för tagna affärer samt flera levererade direktaffärer under andra kvartalet samt försenade uppstarter av nya prenumerationsavtal.
 • Periodens resultat justerat för goodwillavskrivningar uppgick till 3,7 MSEK (5,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till -22,0 MSEK (42,7), vilket är enligt förväntan med hänsyn taget till större kvantiteter av hårdvaruinköp och pågående implementationsprojekt för tagna affärer.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 SEK (-0,18).

Group CEO Jonas Norberg kommenterar rapporten:
Vår övergripande strategi är att växa, eftersom vi vet att tillväxten generar lönsamhet över tid och att storleken är viktig för att kunna utveckla ytterligare synergier. Under andra kvartalet 2023 ökade vi omsättningen med över 20 MSEK jämfört med första kvartalet 2023 och vi levererade en organiskt tillväxt på 19,9 procent jämfört med andra kvartalet 2022. Det är tydligt att vi attraherar kunderna med våra paketerade erbjudande.

Våra nya uppdaterade finansiella mål baseras på en fortsatt kraftig tillväxt, både organiskt och via förvärv, även om vi de närmaste 12 månaderna kommer att lägga större fokus på organiskt tillväxt.

Sett till rullande 12 månaders utfall har vi ökat intäkterna från 539 MSEK till 580 MSEK, avtalsintäkterna har ökats från 249 till 255 MSEK, och EBITDA har förbättrats från 38,1 till 38,4 MSEK.

Vi är väldigt nöjda med att vi klarat av våra tillväxtmål, vilket visar att vår tillväxt på tillväxtstrategi även levererar i en lite mer utmanade omvärld. Vår tydliga tillväxtstrategi som ligger fast sedan 2021 visar också styrka då vi klarat av att öka tillväxttakten jämfört med första kvartalet 2023. Vi har snabbt ökat den organiska tillväxten genom ett högre fokus på nya större direktavtal, vilka kommer ge oss ökade direktintäkter över en period av 3–4 år och goda möjligheter till konverteringar till återkommande intäkter. Tillväxt på tillväxtstrategin, det vill säga att konvertera befintliga direktaffärer till långa avtal som på sikt ger ökad bruttovinst, är långsiktigt korrekt och förblir oförändrad även om den kortsiktigt kan påverka lönsamheten något. Framöver kommer vi, tack vare vår storlek och förbättrad pipe management, att kunna nyttja befintliga resurser mer effektivt och därmed hålla kostnaderna nere.

Redan i planen, som kommunicerades i bokslutskommunikén för 2022, informerade vi om att implementationsprojekt av många nya större avtal skulle leda till ökade kostnader på kort sikt, men till förmån för långa återkommande intäkter över flera år. Vi påpekade också i rapporten för första kvartalet att även det andra kvartalet skulle påverkas på ett liknande sätt då de nya affärerna var ovanligt stora och många.

Kopplat till våra nya större, sedan tidigare kommunicerade prenumerationsavtal (totalvärde 86 MSEK över 3 år), har vi fortsatt engångskostnader på cirka 2 MSEK under Q2. På grund av förskjutningar i uppstarter har vi något lägre avtalsintäkter än förväntat. Totalt belastar de uppskjutna avtalsstarterna och de ökade engångskostnaderna för implementering EBITDA-resultatet med 2,8 MSEK under andra kvartalet. Under Q2 belastas resultatet också av uppstartskostnader på 1 MSEK för de tidigare kommunicerade direktavtalen, värda 200 MSEK över 3 år.

Kassan var under kvartalet tillfälligt lägre, i huvudsak drivet av en negativ förändring av rörelsekapitalet. Det är i sin tur påverkat av den kraftiga tillväxten som inneburit ökade inköp inför leveranser under Q3 samt betydligt ökade kundfordringar efter leveranser under juni månad. Under Q3 förväntar vi oss en positiv förändring av rörelsekapitalet och en förväntad stark kassa i paritet med Q1 på drygt 30 MSEK som tillsammans med en outnyttjad checkkredit om 43 MSEK gör att vi fortsatt har en finansiell ställning som ger oss rörelsefrihet.

Marknaden
Under Q2 2023 visade data från Statistiska Centralbyrån att tjänsteprisindex inom IT-sektorn ökade med 0,6 procent jämfört med Q1 2023, vilket representerar en årsökning på 4,1 procent från Q2 2022. Utvecklingen visar en avmattning från en ökning på 5,9 procent i Q1 2023. Arbetsförmedlingen rapporterar samtidigt en arbetslöshet inom IT-sektorn på endast 4,2 procent, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för alla sektorer. Radar Group ger ytterligare insikt med en total tillväxt på 1,6 procent i IT-budgetarna. Ett intressant segment är 'Everything as a Service', som upplevde en tillväxt på 8,2 procent. Radar belyser också en ökning på 4,7 procent i verksamhetsbudgetarna utanför traditionella IT-avdelningar.

Siffrorna understryker den svenska IT-sektorns stabilitet och potential. Men medan marknaden växer, står branschen inför utmaningar relaterade till arbetskraftsfluktuationer, vilket framhäver vikten av våra fortsatta investeringar i personal och att hålla takten med en dynamisk marknad.

AI-initiativet
Under kvartalet har vi intensifierat vårt AI-initiativet och sett det omsättas i flera nya projekt. Framstående exempel är vårt samarbete med en större kund inom grossistverksamhet, där en AI-lösning automatiserar och effektiviserar processflöden, samt en skolverksamhet som är på gång med införande av AI-stöd i Service Desk.

Internt har innovation inom AI lett till märkbara förbättringar av våra processer och tjänster. Exempel på detta är hur vi automatiserat och förbättrat vår dataanalys och felsökning samt effektiviserat manuella processer.

För att ytterligare belysa vårt arbete och engagera fler kunder, håller vi ett webinarium för våra kunder i augusti, med fokus på hur investeringar i AI kan och bör påverka deras kommande budgetbeslut. Än så länge är intäkterna relativt små, men i takt med att Microsoft gör sina AI-lösningar tillgängliga för alla användare bör intäkterna kopplat till AI-utvecklingen öka kraftigt.

Andra halvåret
Med första halvåret avverkat bedömer vi att vi för helåret 2023 bör kunna nå minst 600 MSEK i omsättning och en justerad EBITDA-marginal över 7 procent, exklusive eventuella förvärv. Med den starka utvecklingen av ökade avtalsvärden och nya stora kundkonton samt allmänt hög orderingång är vi trygga i vår tillväxt.

Satsningen på vår strategiskt seniora säljorganisation som skall driva affärer på strategiskt viktiga kunder med hög intäktspotential över tid har under de senaste 12 månaderna varit extremt framgångsrik varför vi fortsatt väljer att investera i den.

I takt med att de större utrullningarna av prenumerationstjänster genomförs, redan initierade synergier verkställs, och de nya stora direktavtalen övergår till förvaltning, kommer vi under andra halvåret 2023 att kunna minska övriga externa kostnader och lönekostnaderna med totalt 4 MSEK. Detta jämfört med första halvåret 2023 och är rensat för semesterskuldsjusteringar. För helåret 2024 förväntar vi oss en helårseffekt på cirka 16 MSEK, kopplat till besparingsinitiativen. Med en stark orderbok och tydliga synergiprojekt som redan har startats ser vi att vi fortsatt skall kunna växa organiskt och samtidigt utveckla lönsamheten.

Vi har tidigare meddelat att vi under 2023 har för avsikt att genomföra den tidigare kommunicerade omställningen till att ta ökad marginal på hårdvara över avtalstiden och lösa finansieringsavtal för att bland annat minska kapitalkostnaden. Det initiativet planeras nu att genomföras under det tredje kvartalet.

Vårt övergripande mål är oförändrat, vi ska fortsätta driva ökade återkommande intäkter på samma sätt som vi gjort i flera år, men där vi behöver balansera den löpande mot den kortsiktiga lönsamheten. Framöver ser vi också att volymaffärerna är ett bra komplement för att öka skalbarheten samt öka möjligheterna till en framtida konvertering till återkommande intäkter, likt direktavtalet vi gjorde med Volvo Car Retail AB under andra kvartalet 2023.

När vår omvärld och den finansiella marknaden förändras behöver såväl våra strategier, mål och initiativ uppdateras. Styrelsen har därför i samband med den uppdaterade strategin, att öka fokuseringen på organisk tillväxt och jobba med lite mer försiktigt med förvärv, tagit beslut om att uppdatera våra finansiella mål.

Finansiella Mål 2026

 • En omsättning om minst 1,4 miljarder SEK, varav avtalsintäkter om minst 650 MSEK.
 • EBITDA-marginal om minst 12 procent.
 • EBITA-marginal om minst 10 procent.

Målen utgår ifrån att vi under de närmaste 12 månaderna har en restriktiv förvärvsagenda, men som kan återgå till en förvärvstakt i nivå med 2022. Den organiska tillväxten ska över tid ligga på 15–20 procent.

Målen ska nås genom att bruttomarginalen skall förbättras i samband med att kundavtalens lönsamhet under avtalstiden förbättras samt att kostnadsnivån för 2024 ska vara lägre jämfört med 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Qlosr Göteborg genomförde en kraftfull regional satsning på segmentet Business, som omfattar små och medelstora kunder. Utveckling och ägandeskap av den centrala tjänstepaketeringen Cloud Workplace kommer som ett led i satsningen att finnas med i den utökade verksamheten i Göteborg. Mer om detta finns att läsa som pressmeddelande på qlosrgroup.se.
 • Qlosr annonserade att det senaste förvärvet i Uddevalla, Attaxera IT AB, har för avsikt att byta varumärke till Qlosr. Genom varumärkesbytet kommer även verksamheten i Uddevalla enklare att kunna nyttja den leveranskapacitet som byggs i Göteborg och som ska driva ökad försäljning i hela regionen.
 • Qlosr kom överens med Volvo Car Retail AB om att teckna ett nytt IT-avtal för leverans av paketerade prenumerationstjänster för datorer. Det totala avtalsvärdet uppgår till cirka 14 MSEK och längden på kontraktet sträcker sig initialt över 3 år. Leveransen består av moderna molnbaserade arbetsplatstjänster med stort hänsynstagande till miljön både gällande leverans, emballage och CO2-kompensation.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
Styrelsen i Qlosr har tagit beslut om nya finansiella mål för 2026 enligt följande:

 • En omsättning om minst 1,4 miljarder SEK, varav avtalsintäkter om minst 650 MSEK.
 • EBITDA-marginal om minst 12 procent.
 • EBITA-marginal om minst 10 procent.

Målen utgår ifrån att bolaget under de närmaste 12 månaderna har en restriktiv förvärvsagenda, men som kan återgå till en förvärvstakt i nivå med 2022. Den organiska tillväxten ska över tid för bolaget ligga på 15–20 procent.

Läs hela Delårsrapporten för det andra kvartalet 2023 på hemsidan: https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/

Qlosr Group bjuder in till livesänd rapportpresentation samma dag kl. 12.00. Presentationen hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=mRfFViRzNic&ab_channel=DirektStudios

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen