Rättelse till information avseende den riktade nyemissionen

03 december 2021 16:00

Rättelsen avser information om teckningsberättigad som angivits i kallelse till extra bolagsstämman den 15 december 2021.

Enligt information som tidigare lämnats i pressmeddelande, har styrelsen för Qlosr Group AB (publ), den 25 november 2021, fattat beslut om riktad nyemission av aktier, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Bolaget har den 26 november 2021 offentliggjort kallelse till extra bolagsstämma avseende beslut om detta godkännande.

Det har noterats att emissionsbeslutet och kallelsen innehållit ett skrivfel vad gäller företagsnamn och organisationsnummer för en av de teckningsberättigades bolag.

Jonas Norberg ska rätteligen vara teckningsberättigad genom ROIMAN NORDIC AB, org.nr 556906-5476.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen