Qlosr Group AB (publ): Delårsrapport

13 augusti 2021 07:50

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) accelererar omställningen mot prenumerationsaffären och förbättrar lönsamheten i rörelsebolaget. I samband med strategin om att notera Qlosr Group på NGM Nordic SME beslutades också att accelerera omställningen från traditionell IT-försäljning / produktförsäljning till att fokusera på prenumerationstjänster. Strategin skall över tid generera en stabil tillväxt av intäkter genererade av långa avtal och med en avsevärt förbättrad lönsamhet som resultat.

Qlosr Group AB (publ) (koncernen)
·         Nettoomsättning (jan-juni): 82 349 (78 329) tkr
·         Resultat efter finansiella poster (jan-juni): 3 148 (-2 429) tkr
·         Rörelsemarginal (jan-juni): 4,4% (-2,6%)
För den första delårsrapporten har även en sammanfattad resultat- och balansräkning för Qlosr AB (rörelsebolaget, underkoncern) inkluderats i syfte att ge en tydlig och transparent bild av rörelsen till följd av det omvända förvärvet av Qlosr AB godkänt på Archelons årsstämma den 25 maj 2021.
Qlosr AB (rörelsebolaget)
·         Nettoomsättning (jan-juni): 82 349 (78 329) tkr
·         Periodens rörelseresultat 4 269 tkr (-2 055) tkr
·         Prenumerationsintäkter 36 622 tkr (25 446) tkr
·         Andel prenumerationsintäkter av totala intäkter 44% (32%)
 
Nettoomsättning Qlosr AB (rörelsebolaget) (tkr)

6 månader 20212020var.var.%
Prenumerationstjänster36622254461117644%
Direktförsäljning4572752883-7157-14%
Nettoomsättning823497832940205%

 

12 månader 20212020/2019var.var.%
Prenumerationstjänster67074480541902040%
Direktförsäljning950268981152156%
Nettoomsättning1621001378652423518%

 
Väsentliga händelser
 
·         Implementering av Qinsight som är en plattform för hantering och administration av samtliga tjänster som automatiserar On- och Off-boarding av kunder, fakturering och administration.
 
·         Den 13 april 2021 träffade Qlosr AB ett avtal med Archelon AB om ett omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB. Det omvända förvärvet av Qlosr AB godkändes på Archelons årsstämma den 25 maj 2021 varvid även beslut fattades om utdelning av samtliga aktier i Archelon Natural Resources AB till Archelons aktieägare.
 
·         Efter genomförd transaktion och enligt beslut av årsstämman bytte Archelon AB namn till Qlosr Group AB (publ) och driver numera Qlosrs verksamhet vidare med Qlosr AB som dotterbolag med en ny styrelse.


·         Den 11 juni meddelande Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) att bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT-bolaget Vibration IT AB (”Vibration IT”) enligt den avsiktsförklaring som tecknats med Vibration IT Holding AB och kommunicerats till marknaden den 28 april 2021.
 
·         Den 22 juni meddelade Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i det Göteborgsbaserade IT-bolaget Bmore IT AB (”Bmore IT”) samt med avsikt att i samband med detta också förvärva 100 % av aktierna i systerbolaget IT Finansiering i Väst AB (”IT Finansiering”). Bmore IT och IT Finansiering förväntas omsätta cirka 190 Mkr under innevarande bokföringsår och förväntas generera ett rörelseresultat om cirka 11 Mkr.


VD har ordet
Under 2020 såg bolaget att efterfrågan på flexibla och välpaketerade prenumerationstjänster inom SME-marknaden ökade markant. Vi såg också att friskolekunder alltmer ville ha standardiserade prenumerationstjänster som var flexibla och enkla att hantera.
 
Mot den bakgrunden togs beslutet att accelerera satsningen på prenumerationsintäkter till förmån för mer traditionell IT-försäljning. Som en del i den satsningen togs beslutet att notera bolaget. 
 
Under det första halvåret kan vi nu konstatera att vi lyckats väl i omställningen och där avtalsintäkterna jmf med samma period 2020 ökat med 11,2 Mkr och nu står för 44% (32%) av företagets totala omsättning. Som en konsekvens av den lagda strategin minskar försäljningen av produkter och engångstjänster med 7,2 Mkr över 6 månaders perioden. Över tid bygger vi i stället en långsiktig, stabil och lönsam tillväxt vilket är i linje med den fastlagda strategin. 
 
Strategin att accelerera avtalsintäkterna bygger på bedömningen att prenumerationsaffären skall generera en högre marginal. Det är därför glädjande att se att rörelseresultat för 6-månaders-perioden från verksamheten (Qlosr AB) förbättras 6,3 Mkr jämfört med samma period 2020.
 
Verksamhetsresultatet och prenumerationstjänsterna har ökat trots att ledningen lagt en stor del av arbetstiden på det omvända förvärvet. När börsnoteringen nu är genomförd kommer tid frigöras till att utveckla affären ytterligare.
 
Delårsrapporten i sin helhet finns bifogad till detta pressmeddelande samt på www.qlosrgroup.se/pressmeddelanden.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.
 
 

Bifogade filer

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen