Qlosr Group AB (publ) bokslutskommuniké 2021: Kraftigt accelererande prenumerationsintäkter, omställning av affärsmodell och fem förvärv

23 februari 2022 08:28

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) publicerar idag sin bokslutskommuniké för 2021 som visar på kraftigt accelererande prenumerationsintäkter, omställning av affärsmodell samt fem förvärv som skapar stabila kassaflöden.

Andra Halvåret 2021
·       Intäkterna ökade med 77,2 % till 115,9 MSEK (65,4), varav 10,5 % utgjordes av organisk tillväxt.
·       Omställningen mot prenumerationsintäkter fortsatte att accelerera kraftigt och ökade med 79,6 %, varav 35 % var organiskt.
·       Andelen prenumerationsintäkter av den totala omsättningen uppgick till 52 % (45 %). Avtalskontrakten har normalt löptider på mellan 36-60 månader.
·       Den justerade bruttomarginalen ökade till
42,4 % (39,8 %).
·       Justerad EBITDA exkl. tidigare kommunicerade omställningskostnader* och kostnad för omvänt förvärv uppgick till 1,4 MSEK (-2,2).

Juli 2020-December 2021
·       Intäkterna ökade med 67,8 % till 249,5 MSEK (148,7), varav 41,3 % utgjordes av organisk tillväxt.
·       Omställningen mot prenumerationsintäkter fortsatte att accelerera kraftigt och ökade med
87 %, varav 59 % var organiskt.
·       Andelen prenumerationsintäkter av den totala omsättningen uppgick till 46 % (40 %).
·       Den justerade bruttomarginalen uppgick till
44,4 % (56,4 %).
·       Justerad EBITDA exkl. tidigare kommunicerade omställningskostnader* och kostnad för omvänt förvärv uppgick till 3.1 MSEK (4,7).
·       Koncernens resultat per aktie uppgår till -0,0044 SEK (0,00015 SEK) för 18 månaders perioden.

Group CEO Jonas Norberg kommenterar rapporten
När vi startade andra halvåret 2021 hade Qlosr Group varit noterat på NGM NORDIC i drygt en Månad. ambitiösa Finansiella Mål kommunicerades där Qlosr Group skulle nå 350 miljoner i omsättning ÅR 2024.
 
När vi nu 6 månader senare stänger året har vi lyft omsättningsmålet till en miljard år 2024 och vi bedömer att vi passera 500 miljoner i omsättning med en EBITDA marginal Om 6-8 % redan i slutet av innevarande år.
 
Hur lyckades vi med det?
 
Everything-as-a-service, XaaS*
Låga kostnadsbarriärer, snabb tillgång till värdefulla funktioner, möjligheten att skala tjänster efter behov och att endast betala för det som används (pay-as-you-grow) bidrar till modellens popularitet. Fördelar som dessa är svåra att slå och de är en stor anledning till att möjligheterna genom XaaS kommer att fortsätta expandera under överskådlig framtid.
(Källa: Radareco.se Rörelsen mot allt som tjänst).
 
Undersökningsbolaget Radar konstaterar precis det vi själva noterar varje dag - att kunder i stor utsträckning vill gå över till standardiserade prenumerations-paketeringar av IT tjänster.
 
Qlosr Group´s unika prenumerationspaketeringar möter precis den marknadsutveckling Radar beskriver och detta gjorde att vi kunde öka förvärvs-aktiviteterna snabbare än planerat. De förvärvade bolagens tidigare ägare såg stora möjligheter att utveckla befintlig affär med hjälp av prenumerations-tjänster, men hade inte kapacitet eller infrastruktur att genomföra en sådan förändring själva. Attraktionskraften i affärsmodellen möjliggjorde fem förvärv under perioden. I samtliga förvärv kunde Bolaget erlägga en majoritet av likviden i Qlosr Group aktier (till en genomsnittlig kurs om 8,3 öre).
 
Drivkraften från marknaden, en accelererande förvärvsaktivitet och en tydlig strategi gällande omställning av affären mot prenumerationstjänster (Recuring Revenue) för hela IT leveransen, oavsett om det är konsulttimme, hårdvara, tjänst eller mjukvara gav ett halvår där vi levererade en tillväxttakt på 77,2 %, samtidigt som de återkommande intäkterna ökade med 79,6 %. Den organiska tillväxten på prenumerationsintäkterna under perioden landade på 35 %. För 2022 ser vi att de avtalsbundna prenumerationsintäkterna skall kunna stå för ca 45 % av den totala omsättningen som vi bedömer kan passera en halv miljard redan 2022.
 
Det som också glädjer mig är att vi med genomförd omställning och förvärv ser att vi bygger stabila kassaflöden och förutsägbarhet i affären då de återkommande avtalsbundna intäkterna förväntas passera 240 MSEK under 2022. EBITDA marginalen förväntas landa mellan 6-8 %. Avtalskontrakten har normalt löptider på mellan 36-60 månader.

*Everything-as-a-service eller XaaS begreppet står för ”vad som helst” som tjänst och bygger på prenumerations-modeller
 
Väsentliga händelser under verksamhetsåret
·       Omvänt förvärv. I juni 2021 förvärvades 100 % av aktierna i Qlosr AB av Archelon AB (publ).
I samband med förvärvet ändrade Archelon AB namn till Qlosr Group AB (publ) och delade ut det nybildade Archelon Natural Resources AB (publ) till aktieägarna.
·       I oktober beslutade Qlosr Group att uppjustera de finansiella målen för Qlosr Group till 1 miljard SEK i omsättning och med en EBITA-marginal om
10-12 % år 2024.
·       I november gick bolaget ut med att omsättningen bedöms passera 500 MSEK 2022 med en förväntad EBITDA marginal på 6-8 %.
·       En företrädesemission om 41,2 MSEK genomfördes i syfte att erlägga köpeskillingar för förvärv samt att accelerera omställning till återkommande intäkter genom tidigare kommunicerade förtidslösen av finansavtal*.
·       Två riktade emissioner genomfördes om totalt 57,5 MSEK avsedda att använda för att finansiera den kontanta delen av förvärven samt för den tidigare kommunicerade omställningen* mot en större andel prenumerationstjänster.
·       I juli förvärvades Vibration IT AB.
·       I oktober förvärvades Bmore IT AB.
·       I oktober förvärvades IT finansiering i Väst AB.
·       I november tecknades ett bindande aktieöverlåtelseavtal för förvärv av SBL Data AB.
·       I december förvärvades Rg19 i Norden AB
·       Qlosr Group erhöll tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral vilket bedöms tillföra bolaget en omsättning om cirka 160 MSEK under en fyraårsperiod.
·       Qlosr Group beslutade att under Q1 2022 etablera verksamhet i Danmark med kontor i Köpenhamn.
·       Qlosr Group genomförde certifiering enligt ISO 27001:2013 (Informationssäkerhet).
·       Bolaget beslutade om avsikt att ansöka om listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market.
 (*I pressmeddelande 13 aug och 25 november 2021 se www.qlosrgroup.se)
 
Väsentliga händelser efter verksamhetsåret slut
·       Tillträde av förvärvet SBL Data AB, 4 januari 2022.
·       Etablering av kontor och verksamhet i Danmark.
·       Utökade avrop hos befintliga kunder om sammanlagt cirka 16,5 MSEK har kommunicerats i två pressmeddelanden**.
·       Pågående arbete kring listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market.
·       Qlosr Group har utsett Robin Henrysson som ny VD för Qlosr Stockholm som tillträder tjänsten den 2 Maj 2022.
(*I pressmeddelande 9e feb och 11e feb 2022 se www.qlosrgroup.se)
 
Läsa hela bokslutskommunikén på www.qlosrgroup.se
 
Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
 

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen