Qlosr Group AB (publ) delårsrapport tredje kvartalet 2022: Koncernen fortsätter att växa organiskt och förbättrar lönsamheten jämfört med samma period föregående år

23 november 2022 07:30

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) publicerar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 där justerad EBITDA förbättrades med 13,4 MSEK jämfört med tredje kvartalet 2021. Verksamheten fortsatte samtidigt att växa kraftigt med en tillväxttakt på 282,9 procent, varav 19,1 procent organisk tillväxt. Periodens justerade resultat exklusive goodwillavskrivningar ökade med 9,6 MSEK jämfört med samma period föregående år.

TREDJE KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2022

 • Rörelsens intäkter ökade med 282,9 procent till 125,3 MSEK (32,7), varav 19,1 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Omställningen mot prenumerationsintäkter ökade med 190,8 procent till 61,2 MSEK, varav 21,0 procent var organisk tillväxt.
 • Andelen prenumerationsintäkter av den totala omsättningen uppgick till 48,8 procent (64,3), vilket är över de 45,0 procent som tidigare har kommunicerats som prognos för helåret 2022.
 • Justerad bruttomarginal *) ökade till 39,7 procent (34,6).
 • Justerad EBITDA *) uppgick till 4,3 MSEK (-9,1), vilket motsvarar en marginal på 3,4 procent (-27,8) och vilket är i linje med förväntad säsongsvariation hänförligt till semesterperiod.
 • Justerade periodens resultat korrigerat för goodwillavskrivningar uppgick till -0,1 MSEK (-9,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till -10,1 MSEK
  (-18,6), varav 8,1 MSEK är hänförligt till engångskostnader för sammanslagning av Stockholmsenheterna och ökad egenfinansiering av hårdvaruleveranser till kunder.
 • Kassa och bank minskade under kvartalet med 11,2 MSEK till 48,4 MSEK som ett resultat av engångskostnader för sammanslagningen av Stockholmsenheterna, fyra genomförda förvärv och ökad egenfinansiering av hårdvaruleveranser till kunder.

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Rörelsens intäkter ökade med 282,1 procent till 370,1 MSEK (96,8), varav 27,3 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Omställningen mot prenumerationsintäkter fortsatte att accelerera kraftigt och ökade med 213,0 procent till 177,9 MSEK, varav 21,2 procent var organisk tillväxt.
 • Andelen prenumerationsintäkter av den totala omsättningen uppgick till 48,1 procent (58,7), vilket är över de 45,0 procent som tidigare har kommunicerats för helåret 2022.
 • Justerad bruttomarginal *) minskade till 42,5 procent (48,6), vilket är i nivå med prognosen för helåret 2022 på 43,0 procent, med hänsyn tagit till att årets svagaste kvartal nu är avklarade.
 • Justerad EBITDA *) uppgick till 18,9 MSEK (-5,2), vilket motsvarar en marginal på 5,1 procent (-5,3), och vilket är väl i nivå med prognosen på 6–8 procent för helåret 2022, med hänsyn tagit till att årets svagaste kvartal nu är avklarade.
 • Under perioden togs en kostnad på 1,9 MSEK hänförligt till listbyte från Nordic Growth Market till Nasdaq First North Growth Market samt effektivisering av koncernens finans- och administrativa organisation.
 • Justerade periodens resultat korrigerat för goodwillavskrivningar uppgick till 6,0 MSEK (-7,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till 32,6 MSEK
  (-3,0), varav 8,1 MSEK är hänförligt till engångskostnader för sammanslagning av Stockholmsenheterna.
 • Kassa och bank stärktes under de första nio månaderna med 5,8 MSEK till 48,4 MSEK.

*) Justerad bruttomarginal, EBITDA och periodens resultat är korrigerade med en engångskostnad på 14,9 MSEK som har tagits hänförligt till sammanslagning av Stockholmsenheterna och som kommunicerades till marknaden i pressmeddelande den 23 augusti 2022.

Group CEO Jonas Norberg kommenterar rapporten:

Koncernens förbättrade justerad EBITDA på 24,1 MSEK för jan-sept 2022 ger oss trygghet och styrka att fortsätta vår framgångsrika och lönsamma tillväxt-på-tillväxt-strategi.
 
När vi presenterade vår tillväxt-på-tillväxt-strategi i bokslutskommunikén för 2021, presenterade vi även mål för 2022, mer än 500 MSEK i omsättning och en EBITDA-marginal i spannet 6–8 procent.
 
Tre kvartal in i på 2022 kan vi konstatera att vi är på god väg. Vi har levererat en kraftig tillväxt med hjälp av förvärv, en stabil organisk tillväxt på 27,3 procent och ett positivt kassaflöde från verksamheten på 32,6 MSEK. Vår justerade EBITDA för de första nio månaderna är 24,1 MSEK bättre än för samma period föregående år.
 
Trots utmanande förhållanden på de finansiella marknaderna har vi adderat fyra nya verksamheter till de fem som vi förvärvade under 2021. Vi förädlar förvärven genom att transformera IT-leveransen och genom att addera Qlosrs prenumerationstjänster. 2023 skall de fyra förvärvade verksamheterna generera cirka 16 MSEK i ytterligare EBITDA.
 
Kort sagt är vi nöjda med att vi är på väg att leverera på det vi har kommunicerat inför 2022. Som det ser ut kommer vi att passera en halv miljard i omsättning 2022 och samtidigt med ett bättre kassaflöde från verksamheten än planerat, vilket vi delvis har använt till nya förvärv. Men vi är långt ifrån klara.
 
Utvecklingen under året har givit oss ett kvitto på att vår tillväxt-på-tillväxt-strategi fungerar. Den levererar positiva kassaflöden och en stark tillväxt både organiskt och genom förvärv. Våra investeringar i säljstöd och tekniskt säljstöd för att driva korsförsäljning börjar ge effekt, vilket inte minst märks i att vi har ett antal tecknade avtal på förvärvad kundbas som kommer bidra positivt till omsättningen och lönsamheten i det fjärde kvartalet.
 
De tre senaste förvärvens kunder har redan under oktober tecknat avtal om nya paketerade prenumerationstjänster på över 1,9 MSEK i avtalsvärde. Med detta sagt fortsätter vi att organisera oss för det miljardbolag vi skall bli och där vi nu har satt en koncern och ledningsmodell som är dimensionerad för att nå målet om 1 miljard senast 2024.
 
TREDJE KVARTALET
Ser vi till utvecklingen i det tredje kvartalet, som historiskt har varit säsongsmässigt svagt, då vi tidigare var mer beroende av löpande direktaffärer och konsultdebitering, så ser vi nu effekt av det ökade fokuset på prenumerationstjänster. Omsättningen blev högre än vad vi hade vågat hoppas på, vilket förklaras av ökade hårdvaruleveranser till skolor, och vi förbättrar samtidigt det justerade EBITDA-resultatet med 13,4 MSEK jämfört med samma period föregående år.
 
Semesterperioden gav planenligt en minskad konsultfakturering och lägre tjänsteförbrukning, vilket gör att marginalen föll under kvartalet jämfört med det första halvåret. Våra långa prenumerationsavtal, som genererar drygt 20 MSEK i intäkter per månad, kommer att justeras för inflation vid årsskiftet enligt KPI (konsumentprisindex) och AKI (arbetskostnadsindex), men har fram till dess en något negativ effekt på bruttomarginalen.
 
Sammantaget är våra utsikter fortsatt positiva och vår helårsprognos för justerad EBITDA på 6–8 procent kvarstår. Vi har flera större leveransuppstarter som förväntas vara klara under Q4, vilket påverkar var i spannet vi kommer att landa.
 
SAMMANSLAGNING I STOCKHOLM
Som vi kommunicerade i Q2-rapporten hade vi för avsikt att till den 1 oktober 2022 ha slagit ihop de två Stockholmsbaserade bolagen till en gemensam organisation. Projektet är genomfört i enlighet med planen och den nya sammanslagna organisationen, som inklusive huvudkontoret nu utgår från Medborgarplatsen, är i full gång och levererar.
 
Effektiviseringen i att gå från två organisationer till en i Stockholm samt att halvera lokalkostnaderna i Stockholm beräknas spara bolaget 6,5 MSEK per år. Detta tillsammans med övriga kostnadssynergier kopplat till att avveckla dubbel infrastruktur innebär att vi totalt kommer att stärka EBITDA med 12 MSEK under 2023.
 
Summerat beräknas sammanslagningen av Stockholm och de fyra, under Q3 2022, nyförvärvade bolagen tillsammans generera 28 MSEK i ytterligare EBITDA under 2023.
 
Personalupplevelsen kring sammanslagningen är positiv. Medarbetarna har tillgång till bättre lastbalansering, ökat kompetensstöd och tillgång till fler tjänster jämfört med tidigare. Ledningen för den sammanslagna organisation har gjort ett imponerade jobb, vilket bevisas av medarbetarundersökningen Great Place to Work© som genomfördes i början av oktober och som landade på ett resultat på 78, vilket är klart över Sverigesnittet som ligger på 56.
 
AVTALSVÄRDE
Tittar vi framåt är ett av våra övergripande mål att öka de återkommande prenumerationsintäkterna, både räknat i kronor och som andel av koncernens totala omsättning. När vi omvandlar direkt omsättning till återkommande intäkter går vi ifrån att leverera en produkt till att leverera en funktion, där produkten bara är en del av den totala leveransen.
 
Funktionsleveransen har ett betydligt högre värde för kunden, då den fokuserar på nytta och skapar flexibilitet, skalbarhet och överblickbarhet. För Qlosr skapar långa inflationsjusterade prenumerationsavtal en lönsam och trygg intäktsmodell över tid.
 
Konsekvensen är att transformationen påverkar omsättningstillväxten på kort sikt, eftersom intäkterna sprids ut över en längre period, ofta 36 månader eller längre. För att öka visibiliteten och enklare kunna bedöma framtida intäktströmmar har vi därför infört ett nytt nyckeltal i form av ”Avtalsvärde”.
 
Avtalsvärde = Återstående avtalsintäkter beräknat från rapporteringsperiodens slut till kundavtalens slut. (Värdet inkluderar nytecknade prenumerationsavtal där leverans ännu inte påbörjats till kund men exkluderar ej påskrivna tilläggsoptioner).
 
Avtalsvärdet efter Q3 2022: 312 MSEK
 
FINANSELLA MÅL
Våra långsiktiga finansiella mål för 2024 kvarstår men vi har för avsikt att uppdatera dem i samband med att vi går över till IFRS, vilket tidigare har meddelats att vi har för avsikt att göra under 2023, dock som senast till 2024.

Utfall av strategiska initiativ under det tredje kvartalet 2022
Qlosr Group började redan 2021 att arbeta strukturerat med strategiska initiativ inom försäljning, leverans och teknik, med syfte att öka korsförsäljningen mellan koncernbolagen samt att skapa effektiviseringar inom centralt levererade tjänster. Arbetet framåt kommer planenligt att fortsätta drivas mot Qlosr Groups kommunicerade finansiella mål för 2024, med primärt fokus på prenumerationsintäkter och lönsamhet.
 
Några konkreta exempel på aktiviteter som vi genomförde under det tredje kvartalet 2022:
 

 • Snabb introduktion i paketerade prenumerationstjänster för förvärvade bolag, där de tre senaste förvärvens kunder redan under oktober har tecknat avtal om nya paketerade prenumerationstjänster på över 1,9 MSEK. Under Q3 2022 tecknades nio nya avtal med ett totalt avtalsvärde om 5,4 MSEK, vilket adderar till tillväxt-på-tillväxt-projektet som under andra halvåret 2022 skall teckna minst tjugo nya prenumerationsavtal på förvärvad kundbas. Detta tyder på att förvärvade bolag snabbt kan ta till sig våra prenumerationstjänster och skapa tillväxt-på-tillväxt.
 • Rapportering av affärsmöjligheter för korsförsäljning har under kvartalet gått från manuell uppföljning till att likt övriga affärsmöjligheter implementeras i bolagets CRM-system. Det medför automatiserat stöd, fler attribut och mer dataunderlag. Därigenom blir försäljningsstatistiken mer granulär, trenduppföljningen enklare och prognostiseringen bättre.
 • Arbetet med att öka andelen egen finansierad hårdvara och effektivt nyttja befintlig stark kassa påbörjades i september, där 2,4 MSEK har flyttats från finansiering till egna böcker vilket kommer att generera positiv effekt på framtida EBITDA.
 • Bolaget har tagit en kraftig investering (4 FTE:er) i ytterligare resurser för att implementerat en ny organisation som stöttar tillväxt-på-tillväxt-strategin med fokus på korsförsäljning och ökade prenumerationsintäkter.
 • Centraliserad produktion - I samband med sammanslagningen av Stockholmskontoren har under Q3 2022 en ny leveransorganisation satts i drift. Den sammanslagna leveransorganisationen står för produktionen av merparten av de centrala tjänsterna, vilket är viktigt för befintliga affärer och framför allt för den snabbt accelererande korsförsäljningen runt om i Sverige.
 • Parallellt med organisationsförändringen och framgången med tillväxt-på-tillväxt-strategin har en leveransmodell, Qlosr Operating Model, där skalbarhet, effektivitet och kundfokus står i centrum, tagits fram.

Förvärvsstrategin
Under Q3 2022 tillträdde vi fyra förvärv. Med dessa förvärv kan vi konstatera att vi följer vår tidigare kommunicerade plan, där förvärvsbolagen skall vara något mindre, med dokumenterat nöjda kunder och generera hög lönsamhet. Den genomsnittliga EBITDA marginalen på de förvärvade bolagen uppgår till 15 procent och under 2023 skall de bidra till koncernen med ytterligare EBITDA på cirka 16 MSEK.
 
Framöver fokuserar vi nu på liknande förvärv, eftersom vi kan konstatera att mindre, lokala bolag med en befintlig IT leverans under utvecklingsbehov snabbare kommer i gång med korsförsäljningen, inte minst tack vare den goda relation och kundnöjdhet som finns lokalt ute i landet. Våra tre senaste förvärv har bara i oktober adderat nya prenumerationstjänster på över 1,9 MSEK. Bolag i den här målgruppen kan också förvärvas till rimliga multiplar, samt med lägre transaktionskostnader.
 
Snittmultipeln för våra fyra senaste förvärv ligger på cirka 4x, med hänsyn tagen till att betalning i nyemitterade aktier skedde till kursen 17 SEK. I förvärven har också stabila kassor och kassaflöden följt med. Under tredje kvartalet såg vi att resursdelning direkt mellan bolag började slå igenom, där det exempelvis pågår resursdelning i Skaraborg / Värmland, vilket sparar pengar jämfört med att rekrytera nya resurser. Vår modell bygger på ett stort inslag av lokalt mandat och det är därför extra roligt att se att denna typ av effektivisering bedrivs direkt mellan lokala VDar i de olika förvärvsbolagen ute i landet, vilket är en tillkommande synergieffekt vi inte hade räknat med.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Qlosr meddelade den 1 juli 2022 att bolaget har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det Uppsalabaserade bolaget EA Copy AB samt inkråmet i det Bålstabaserade bolaget GF Nät och Fiber AB. Förvärven finansieras främst genom egen kassa. Båda förvärven tillträddes 1 september 2022.
 • Qlosr anställde Urban Norberg som CFO för Qlosr Group. Urban Norberg har sedan tidigare fungerat som inhyrd CFO, men övergick per den 1 augusti 2022 till en tillsvidareanställning.
 • Qlosr Holding AB ställde den 31 augusti 2022 ut en köpoption till MMS Business Management AB, som ägs av Bolagets CFO, Urban Norberg. Köpoptionen medför rätt att förvärva 1 023 017 B-aktier i Qlosr Group. Utnyttjande av köpoptionen kan ske från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 augusti 2025, till ett lösenpris om 8,125 kronor per aktie.
 • Qlosr meddelade utfall i det incitamentsprogram som beslutades att införas på årsstämman 2022. 77 anställda, varav 26 personer i ledande befattning inklusive nyckelanställda i bolaget och dess dotterbolag, accepterade erbjudandet. Erbjudandet accepterades därmed av cirka 93 procent av medarbetare i ledande befattning och nyckelpersoner samt cirka 41 procent av övriga medarbetare. Totalt har cirka 51 procent av koncernens anställda accepterat erbjudandet. För ytterligare information om incitamentsprogrammet och teckningsoptionerna, se kallelsen till årsstämman 2022 som återfinns på bolagets hemsida.
 • Styrelsen fattade den 18 augusti 2022 beslut om att Qlosr ska byta redovisningsstandard från K3 till IFRS, om möjligt till 2023 annars till 2024. Se pressmeddelande 18 augusti 2022.
 • Styrelsen fattade den 23 augusti beslut om att Qlosr ska slå samman de Stockholmsbaserade bolagen, Qlosr AB respektive Rg19 i Norden AB. Se pressmeddelande 23 augusti 2022.
 • Qlosr Group AB ingick den 28 september 2022 avtal om att förvärva samtliga aktier i det Uddevalla- och Skövdebaserade bolaget Attaxera IT Aktiebolag samt i det Kristinehamnsbaserade bolaget Kontorsutrustning i Kristinehamn AB. Båda förvärven marknadsför sig i dag under namnet Ricoh IT Partner. Förvärven tillträddes den 28 september 2022.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Som ett led i sammanslagningen mellan Qlosr AB och Rg19 i Norden AB, flyttade Qlosr AB den 15 oktober in i Rg19s lokaler vid Medborgarplatsen i Stockholm.
  I samband med detta utsågs Robin Henrysson till VD för de båda bolagen, en roll han tidigare hade endast för Qlosr AB.

GREAT PLACE TO WORK

 • Kompetensförsörjningen i IT branschen är en mycket viktig framgångsfaktor. Bolaget tog därför beslut i våras att ansluta sig till Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats. Great Place to Work® – certifiering är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige.
 • Efter senaste mätningen är Qlosr Group ett certifierat Great Place to Work© – bolag, med ett index på 79, vilket är 23 punkter över Sverigesnittet (56) och där samtliga juridiska enheter separat skulle ha klarat en egen certifiering. Certifieringen meddelades i pressmeddelande den 17 november 2022. Att vara ett certifierat Great Place to Work© – bolag visar på engagerade medarbetare som upplever hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen. Företaget satte upp ett mål att bli certifierat Great Place to Work© – bolag senast under 2023.

Läsa hela delårsrapporten på https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/
 
Bolaget bjuder in till livesänd rapportpresentation samma dag kl 11.00. Presentation hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.
 
Presentationen kommer att webbsändas och kan nås via följande länk: https://youtu.be/_dtg6VqjcL0

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen