Qlosr Group AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2022: Koncernens fokus på prenumerationsintäkter från långa avtal ger förbättrat EBITDA samt ett väsentligt starkare kassaflöde

23 augusti 2022 07:30

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) publicerar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022 där Bolaget levererar en kraftfull tillväxt med fortsatt stark organisk ökning av prenumerationsintäkter. Ökningen ger en förbättrad EBITDA-marginal om 6,1 procent med förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet på 25,3 MSEK för andra kvartalet och 42,7 MSEK för årets första sex månader. EBITDA uppgår till 7,5 MSEK för Q2 2022. Periodens resultat justerat för goodwillavskrivningar ökar med 15,9 procent jämfört med årets första kvartal.

Andra kvartalet APRIL – JUNI 2022

 • Rörelsens intäkter ökade med 280,7 procent till 123,8 MSEK (32,5), varav 27,3 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Omställningen mot prenumerationsintäkter fortsatte att accelerera kraftigt och ökade med 235,0 procent till 59,3 MSEK, varav 22,8 procent var organiskt tillväxt.
 • Andelen prenumerationsintäkter av den totala omsättningen uppgick till 47,9 procent (54,5), vilket är över de 45,0 procent som tidigare kommunicerats som prognos för helåret 2022.
 • Bruttomarginalen minskade till 44,0 procent (61,7), vilket dock är 1,0 procentenhet högre än prognosen på 43,0 procent för helåret 2022 samt 0,3 procentenheter högre än Q1 2022.
 • EBITDA uppgick till 7,5 MSEK (2,7), vilket motsvarar en marginal på 6,1 procent (8,2), vilket är 0,3 procentenheter högre än Q1 2022.
 • Under perioden har en kostnad tagits på 0,9 MSEK hänförligt till listbyte från Nordic Growth Market till Nasdaq First North Growth Market.
 • Periodens resultat justerat för goodwillavskrivningar uppgick till 3,3 MSEK (1,4), vilket motsvarar en marginal på 2,7 procent (4,4). Resultatet justerat för goodwillavskrivningar är 15,9 procent högre jämfört med Q1 2022.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till 25,3 MSEK (9,3).
 • Kassa och bank stärktes under kvartalet med 9,2 MSEK till 59,6 MSEK.

Perioden JANUARI – JUNI 2022

 • Rörelsens intäkter ökade med 281,8 procent till 244,8 MSEK (64,1), varav 33,1 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Omställningen mot prenumerationsintäkter fortsatte att accelerera kraftigt och ökade med 226,0 procent till 116,7 MSEK, varav 21,2 procent var organiskt tillväxt.
 • Andelen prenumerationsintäkter av den totala omsättningen uppgick till 47,7 procent (55,9), vilket är över de 45,0 procent som tidigare kommunicerats för helåret 2022.
 • Bruttomarginalen minskade till 43,9 procent (55,7), vilket dock är 0,9 procentenheter högre än prognosen på 43,0 procent för helåret 2022.
 • EBITDA uppgick till 14,6 MSEK (3,9), vilket motsvarar en marginal på 6,0 procent (6,1).
 • Under perioden har en kostnad tagits på 1,9 MSEK hänförligt till listbyte samt effektivisering av koncernens finans- och administrativa organisation.
 • Periodens resultat justerat för goodwillavskrivningar uppgick till 6,2 MSEK (2,3), vilket motsvarar en marginal på 2,5 procent (3,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till 42,7 MSEK (15,5).
 • Kassa och bank stärktes under första halvåret med 17,1 MSEK till 59,6 MSEK.

Group CEO Jonas Norberg kommenterar rapporten:
Koncernens fokus på prenumerationsintäkter från långa avtal ger förbättrat EBITDA samt ett väsentligt starkare kassaflöde.
 
Sedan börsnoteringen 2021 har vi haft ett tydligt fokus på att öka våra återkommande intäkter genom långa avtal med kunderna. Nu efter ett år konstaterar vi att de återkommande intäkterna första halvåret ökat till 116,7 MSEK jämfört med 35,8 MSEK första halvåret 2021, med en organisk tillväxt på 21,2 procent.
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten har samtidigt stärkts med 42,7 MSEK, vilket ökat kassan med 17,1 MSEK under första halvåret.
 
Kontentan är att vi i en orolig omvärld är finansiellt starka, en position som vi nu skall använda för att driva fortsatt tillväxt med lönsamhet och positivt kassaflöde från verksamheten på 12 månaders basis.
 
Vår ”Tillväxt på Tillväxt”-strategi ligger fast vilket innebär att organisationen fokuserar på att addera centrala prenumerationstjänster på sedan tidigare befintliga kunder, nyförvärvad kundbas samt kommande förvärvad kundbas.
 
Samtidigt fortsätter vi att transformera traditionell direktaffär till återkommande intäkter i syfte att nå målet att återkommande intäkter skall överstiga 600 MSEK 2024. Strategin skall fortsatt ge stabila intäkter, stabila kassaflöden med fortsatt organisk och förvärvad tillväxt.
 
Efter förvärvet av Rg19 under hösten 2021 har koncernen två bolag och två kontor i Stockholm. Under Q3 integrerar vi de två Stockholmsbolagen, de slås ihop till en gemensam Stockholmsorganisation per den 1 oktober och flyttar därefter ihop i gemensamma lokaler på Medborgarplatsen som också blir organisationens nya huvudkontor. Den sammanslagna verksamheten i Stockholm omsätter ca 280 MSEK under innevarande år. Vi beräknar att ta omställningskostnader på ca 14,5 MSEK, varav ca 5,5 MSEK är kassapåverkande under Q3 2022. Omorganisationen beräknas ge lokal- och infrastrukturbesparingar på ca 8,5 MSEK per år med en intäktsökning i Qlosr Group per anställd på ca 4 procent med start i Q4 (Jämfört med Q2 exklusive omsättningstillväxt). Totalt skall projektet kunna förbättra EBITDA med ca 3 MSEK under Q4 2022 och ca 12 MSEK för 2023 och därefter årligen återkommande.
 
Prognosen för 2022 kvarstår, vi skall hamna i det högre spannet av EBITDA-prognos på 6–8 procent, exklusive engångskostnader för sammanslagningen i Stockholm, med en bruttomarginal överstigande 43 procent samt att vi med marginal skall passera en halv miljard i omsättning.

Utfall av strategiska initiativ under det andra kvartalet 2022
Qlosr Group började redan 2021 att arbeta strukturerat med strategiska initiativ inom försäljning, leverans och teknik, med syfte att öka korsförsäljningen mellan koncernbolagen samt skapa effektiviseringar inom centralt levererade tjänster. Arbetet under 2022 kommer planenligt att fortsätta drivas mot Qlosr Groups kommunicerade finansiella mål för 2024, med primärt fokus på prenumerationsintäkter och lönsamhet.
 
Några konkreta exempel på aktiviteter som vi genomförde under det andra kvartalet 2022:

 • Korsförsäljningen har en tydlig arbetsprocess vilket har resulterat i flera nya prenumerationsaffärer på de förvärvade bolagens kundbaser.
 • Nytt avtal har tecknats med en stor nationell friskolekoncern i Sverige.
 • Qlosr är med i flera stora offentliga upphandlingar under Q3 2022 främst inom affärsområdet Nätverk och Arbetsplats.
 • Den centrala inköpsfunktionen har resulterat i sänkta inköpskostnader med högre kickback från tillverkare och distributörer genom samlade inköp och större volymer. Detta tillsammans med etableringen av eget konfigurationscenter har minskat kostnader för logistik, konfiguration och inköp under 2022 med 2,4 MSEK, samt ytterligare sänkta kostnader under 2023 med 5,5 MSEK.
 • Förvärven av Uppsalabaserade EA Copy AB samt inkråmet i det Bålstabaserade bolaget GF Nät och Fiber AB har utökat marknaden och kommer bidra till fortsatt tillväxt och korsförsäljning.

Förvärvsstrategin
Under perioden första juli 2021 tom första juli 2022 har vi förvärvat totalt sju verksamheter, vilka finns att läsa mer om i PM samt i bokslutskommunikén, tillgänglig på www.qlosrgroup.se. Under 2022 har vi initialt konsoliderat verksamheten och säkrat ett positivt kassaflöde för att under andra halvåret återigen kunna öka förvärvstakten. Grundstrategin för samtliga förvärv är att det i bolagen finns goda kundrelationer med nöjda kunder som vi kan erbjuda nya prenumerationstjänster eller där vi kan transformera omsättning till återkommande intäkter. Under första halvåret har vi på nyvärvad kundbas haft en stark utveckling vilket är ett kvitto på att strategin fungerar väl. Vi är därmed trygga att vi kommer klara vår prognos om minst 240 MSEK i återkommande, avtalsbundna prenumerationsintäkter för 2022.
 
Under andra halvåret har vi för avsikt att slutföra nya förvärv enligt den strategi vi lagt, i första hand riktar vi in oss på lönsamma bolag med en kundbas där vi snabbt kan starta korsförsäljning av koncernens centralt paketerade prenumerationstjänster samt driva transformation av befintlig direktförsäljning till återkommande intäkter. Den starka kassan gör att vi under hösten har för avsikt att öka kontantandelen för de mindre förvärven, men där framtida förvärv fortsatt skall finansieras med en kombination av kontant betalning, skuldfinansiering samt en andel betalning i Qlosr Group-aktier.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr”/”Bolaget”) utökade bolagets prenumerationstjänster inom Arbetsplats, Nätverk och Serverdrift med fler säkerhetstjänster till följd av det osäkra omvärldsläget samt hotbilden med ökade cyberattacker. Satsningen förväntas ha en positiv inverkan för kundernas säkerhet samt tillföra bolaget omsättning och lönsamhet.
 • Qlosr införde ett incitamentsprogram med erbjudande om att teckna teckningsoptioner för personer som är eller blir anställda i koncernen.
 • Qlosr verkställde listbyte från Nordic Growth Market till Nasdaq First North Growth Markets. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market blev den 13 juni 2022.
 • Qlosr utsåg Erik Penser Bank till bolagets Certified Adviser.
 • Qlosr blev utsedd till Platinum Partner av WatchGuard Technologies, en världsledande leverantör av cybersäkerhetstjänster. Qlosr är därmed den första partnern i Norden som uppnår denna status med endast 23 Platinum Partners i världen.
 • Qlosr genomförde en sammanläggning av Qlosr B-aktier 1:200, vilket innebär att 200 aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Avstämningsdag var den 22 juni 2022.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr”/”Bolaget”) meddelade den 1 juli 2022 att bolaget har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det Uppsalabaserade bolaget EA Copy AB samt inkråmet i det Bålstabaserade bolaget GF Nät och Fiber AB. Förvärven finansieras främst genom egen kassa. Båda förvärven kommer verkställas under Q3 2022.
 • Qlosr anställde Urban Norberg som Group CFO för Qlosr Group. Urban Norberg har sedan tidigare fungerat som CFO på konsultbasis och övergår per den 1 augusti 2022 till en tillsvidareanställning.
 • Qlosr meddelade utfall i det incitamentsprogram som beslutades att införas på årsstämman. 77 anställda, varav 26 personer i ledande befattningar inklusive nyckelanställda i bolaget och dess dotterbolag, accepterade erbjudandet. Erbjudandet accepterades därmed av ca 93 procent av medarbetare i ledande befattning och nyckelpersoner samt ca 41 procent av övriga medarbetare. Totalt har ca 51 procent av koncernens anställda accepterat erbjudandet. För ytterligare information om incitamentsprogrammet och teckningsoptionerna, se kallelsen till årsstämman 2022 som återfinns på bolagets hemsida.
 • Styrelsen fattade den 18 augusti beslut om att Qlosr ska byta redovisningsstandard från K3 till IFRS, om möjligt till 2023 annars till 2024. Se PM 18 augusti 2022.
 • Styrelsen fattade den 23 augusti beslut om att Qlosr ska slå samman de Stockholmsbaserade bolagen, Qlosr AB respektive Rg19 i Norden AB. Se PM 23 augusti 2022.

Läsa hela delårsrapporten på https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-presentationer/
 
Bolaget bjuder in till livesänd rapportpresentation samma dag kl 11.00. Presentation hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.
 
Presentationen kommer att webbsändas och kan nås via följande länk: https://youtu.be/0AxJaMTioeY
 

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen