KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB (PUBL) DEN 23 MAJ 2024

23 maj 2024 10:45

Årsstämma med aktieägarna i Qlosr Group AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 23 maj 2024. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman som publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.qlosrgroup.se. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet balanseras i ny räkning.
 
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
 
Val av styrelse och revisor m.m.
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, ska vara fem stycken. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Bengt Engström, Johan Bjerhagen, Michael Englund, Joakim Ribb och David Karlsson. Bengt Engström omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Mazars AB, med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor.
 
Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte ersätts av bolag inom koncernen på grund av anställning, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
 
Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.
 
Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den på årsstämman antagna bolagsordningens gränser.
 
För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman som publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen