KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB (PUBL)

22 april 2024 15:00

Aktieägarna i Qlosr Group AB (publ), org.nr 556870-4653 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2024, kl. 10:00 i Bolagets lokaler i Medborgarhuset på Medborgarplatsen 4, 8 tr (vänster hiss), i Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar kl. 9:45.

Anmälan
Aktieägare som önskar, deltaga vid årsstämman ska:

  • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 17 maj 2024.

 
Anmälan ska ske per brev till Qlosr Group AB (publ), Att: Årsstämma 2024, c/o Born Advokater, Box 5244, 102 45 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@qlosrgroup.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 17 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets webbplats www.qlosr.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
 
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
 
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 59 441 112 aktier, varav 4 667 461 utgör aktier av serie A, motsvarande 46 674 610 röster och 54 773 651 utgör aktier av serie B, motsvarande 54 773 651 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 101 448 261 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande
 
Beslutsförslag
 
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 52,8 procent av aktierna och cirka 72,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår att advokat Jan Öhgren väljs till ordförande vid stämman.
 
Punkt 8b) – Dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet balanseras i ny räkning.
 
Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 52,8 procent av aktierna och cirka 72,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses.
 
Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 52,8 procent av aktierna och cirka 72,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår att arvode utgår med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till styrelseledamöterna Michael Englund och David Karlsson. Övriga ordinarie styrelseledamöter som ersätts av bolag inom koncernen på grund av anställning ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare föreslås att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
 
Punkt 11 – Val av styrelse och revisor
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 52,8 procent av aktierna och cirka 72,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår att Bengt Engström, Johan Bjerhagen, Michael Englund, Joakim Ribb och David Karlsson omväljs till ordinarie styrelseledamöter samt att revisionsbolaget Mazars AB, med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.
 
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 52,8 procent av aktierna och cirka 72,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår vidare att Bengt Engström omväljs till styrelsens ordförande.
 
Punkt 12 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.
 
Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den på årsstämman antagna bolagsordningens gränser.
 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
 
Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
 
Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2023 tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.qlosr.se) samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.
 
För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolags-stämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
______________
 
Stockholm i april 2024
Qlosr Group AB (publ)
Styrelsen

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen