Qlosr Group AB (publ) är en av parterna som erhåller tilldelningsbeslut med Göteborgs Stad avseende ramavtal om AV-produkter och tillhörande tjänster till ett uppskattat värde om 400 MSEK

07 mars 2024 09:00

Göteborgs Stad och samverkande kommuner (”Göteborgs Stad”) har genomfört en ramavtalsupphandling innehållande audiovisuella (AV) produkter och tillhörande tjänster. Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) har tillsammans med fem andra leverantörer erhållit tilldelningsbeslut om att teckna avtal med Göteborgs Stad avseende samtliga upphandlade områden. Beställningsvolymen/värdet av denna upphandling uppskattas till, över en fyra (4) årsperiod, cirka 400 MSEK. Avtalstiden är fyra (4) år från avtalsstart. Ramavtalet är ett avtal utan volymförpliktelser. Avtalet beräknas generera Qlosr Group en omsättning om ca 25 MSEK per år.

Från det att Göteborgs Stad meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslutet, inträder en avtalsspärr då avtal inte får tecknas. Avtalsspärren löper i tio (10) dagar från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Accept uppstår först när avtal undertecknats av båda parter skriftligen.

Uppskattat affärsvärde
Beställningsvolymen under den totala avtalstiden uppskattas till 400 000 000 SEK. Angiven volym utgör Ramavtalets affärsvärde. Detta är endast en uppskattning baserad på omsättning av tidigare Ramavtal, förväntade kvantiteter för Beställarna och vad som framkommit i analysen inför upphandlingen. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre (dock maximalt upphandlingens takvolym) som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Det uppskattade affärsvärdet kan exempelvis minska till följd av att Beställare anmäler avsteg från Ramavtalet i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för Inköps- och upphandlingsförvaltningen.

Takvolym
Den totala beställningsvolymen för ramavtalet under den totala avtalstiden får dock maximalt uppgå till 540 000 000 SEK. Angiven volym utgör Ramavtalets takvolym.

Beställare inom nedanstående äger rätt att beställa från Ramavtalet:

 • Göteborgs Stad
 • Göteborgs Begravningssamfällighet
 • Göteborgsregionens Kommunalförbund och ISGR AB
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Gryning Vård AB
 • Stiftelsen Göteborgs sjukhem inklusive ingående stiftelser och bolag
 • Härryda kommun, Förbo och Härryda Vatten och Avfall
 • Lerums kommun
 • Lilla Edets kommun
 • Mölndals Stad
 • Partille kommun, bolagen Partille Energi och Partillebo.
 • Stenungsunds kommun
 • Öckerö kommun inklusive bolag, Öckerö Fastighets AB, Öckerö Rederi AB

Tilldelningsbeslutet från Göteborgs Stad bekräftar återigen att vår affärsenhet för offentligsektor fungerar väl och att vårt fortsatta fokus på kvalitativa och kostnadseffektiva leveranser uppskattas av kunderna, säger Jonas Norberg CEO, Qlosr Group

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen