Qlosr Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2023: Passerade målet om 600 MSEK i årliga intäkter med en tillväxt på 16,4 procent under 2023

23 februari 2024 07:30

Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) publicerar idag sin Bokslutskommuniké för 2023 och Delårsrapport för det fjärde kvartalet 2023. Under 2023 ökade rörelsens intäkter med 16,4 procent, varav 7,1 procent utgjordes av organisk tillväxt och Qlosr Group passerade därmed målet om 600 MSEK i årliga intäkter med justerad EBITDA om 5,7 procent. Detta med ett förbättrat kassaflöde från verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet. Avtalsvärdet ökade med 14,0 procent under året samtidigt som prenumerationsintäkterna ökade med 11,1 procent under samma period.

FJÄRDE KVARTALET: OKTOBER - DECEMBER 2023 *)

 • Rörelsens intäkter ökade med 8,6 procent till 157,9 MSEK (145,5). Tillväxten under kvartalet var helt organisk och driven av bra korsförsäljning.
 • Prenumerationsintäkterna ökade med 9,5 procent till 68,2 MSEK (62,3).
 • Avtalsvärdet uppgick till 404,7 MSEK (355,1), vilket är en ökning med 14,0 procent.
 • Justerad bruttovinst *) minskade med 3,5 procent till 67,4 MSEK (69,9). Bruttomarginalen blev 42,7 procent (48,0). Den lägre bruttomarginalen är hänförlig till en ökad volymaffär och den pågående transformationen av direktintäkter till återkommande intäkter.
 • Justerad EBITDA *) uppgick till 7,1 MSEK (17,7), vilket motsvarar en marginal på 4,5 procent (12,2) Den lägre marginalen är hänförlig till en ökad volymaffär och den pågående transformationen av direktintäkter till återkommande intäkter.
 • Periodens resultat justerat för goodwill-avskrivningar och omställningskostnader uppgick till -1,3 MSEK (8,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till 48,4 MSEK (18,6), vilket är en effekt av att flera tagna affärer under året nu har börjat levererats och betalats av kund samt att vissa tillhörande leverantörsfakturor förfaller 2024.
 • Kassa och bank ökade under kvartalet med 32,3 MSEK till 38,4 MSEK, vilket är drivet av lägre rörelsekapital.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,63 SEK (-0,10).

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2023 *)

 • Rörelsens intäkter ökade med 16,4 procent till 600,2 MSEK (515,6), varav 7,1 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Prenumerationsintäkterna ökade med 11,1 procent till 266,7 MSEK (240,2), varav 4,7 procent var organisk tillväxt.
 • Avtalsvärdet uppgick till 404,7 MSEK (355,1), vilket är en ökning med 14,0 procent.
 • Justerad bruttovinst *) ökade med 7,0 procent till 246,8 MSEK (230,6). Bruttomarginalen blev 41,1 procent (44,7). Den lägre bruttomarginalen är hänförlig till en ökad volymaffär och den pågående transformationen av direktintäkter till återkommande intäkter.
 • Justerad EBITDA *) uppgick till 34,0 MSEK (36,6), vilket motsvarar en marginal på 5,7 procent (7,1). Marginalen har under året påverkats av ökad volymaffär och den pågående transformationen av direktintäkter till återkommande intäkter.
 • Periodens resultat justerat för goodwill-avskrivningar och omställningskostnader uppgick till 5,5 MSEK (14,3), vilket motsvarar en marginal på 0,9 procent (2,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till 33,0 MSEK (51,2), vilket är drivet av lägre rörelsekapital. 
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,34 SEK (-0,82).

*) Justerad bruttovinst, EBITDA och periodens resultat för fjärde kvartalet och helår 2023 är korrigerad för resten av omställningen från 2021 relaterade till lösen av finansieringsavtal till de paketerade tjänsterna. Omställningen som kommunicerats i rapporterna under 2023 belastade bruttovinsten med 22,0 MSEK och sänker samtidigt kostnaderna för handelsvaror med 13,0 MSEK på årsbasis framöver. För jämförelseperioden har helår 2022 korrigerats för en engångskostnad om 14,9 MSEK hänförligt till sammanslagningen av Stockholmsenheterna.

Group CEO Jonas Norberg kommenterar rapporten:

Våra genomförda förvärv och vår tillväxt- på tillväxtstrategi levererar bra och bidrog till att vi på årsbasis passerade de 600 MSEK i intäkter som vi satte upp som ett tydligt mål för 2023. Med ett starkt kassaflöde i det fjärde kvartalet levererade verksamheten under 2023 ett positivt kassaflöde om 33,0 MSEK efter förändringar i rörelsekapitalet. Prenumerationsintäkterna ökade under 2023 med 26,5 MSEK vilket resulterat i att vi nu har över 400 MSEK i avtalsvärde, en investering i nya avtal som kommer ge oss en stabil utveckling över flera år.

Fokus för 2024 är att lyfta EBITDA-marginalen ytterligare, från de 5,7 procent som vi levererade i justerad EBITDA 2023.  Med en ny organisation och ett nytt ledarskap på plats i Stockholmsverksamheten skall även Stockholm kunna bidra till en ökad lönsamhet. Totalt för koncernen går vi in i 2024 med lägre kostnader tack vare genomförda synergiintiativ, bland annat i Väst, inom Shared Services och i den gemensamma Managed Services.

Under det fjärde kvartalet var vår främsta uppgift att driva den organiska tillväxten och förbättra kassaflödet. Med en organisk tillväxt på 8,6 procent och ett stärkt kassaflöde på 33,0 MSEK, samt ett kassaflöde från verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet på 48,4 MSEK, kan vi konstatera att vi har levererat på våra prioriterade områden för kvartalet.

För helåret 2023 passerade vi precis vårt mål på 600 MSEK, och med ett positivt kassaflöde från verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet på totalt 33,0 MSEK anser vi att vi hanterade året väl, trots att den finansiella osäkerheten omkring oss gjorde att vi behövde pausa vår förvärvsstrategi.

Vi fortsätter att öka Prenumerationsintäkterna enligt plan, som lyfte med 26,5 MSEK (9,5 procent) under helåret 2023 jmf med helåret 2022, tack vare de förvärvade bolagens förbättrade förmåga att dra nytta av våra paketerade prenumerationstjänster. Investeringen under året i att vinna och implementera nya prenumerationsintäkter innebar att vi ökade avtalsvärdet med 49,7 MSEK under året, vilket operativt innebär att vår "orderstock" var 49,7 MSEK högre vid årets slut jämfört med vid årets start, vilket motsvarar en ökning på 14,0 procent. Under de senaste 15 månaderna har vi ökat avtalsvärdet för de återkommande intäkterna med nästan 100 MSEK vilket visar att vi fortsatt över tid kommer öka de återkommande intäkterna markant.

EBITDA-marginalen har under året påverkats av de större nya avtalen som implementerats, vilket vi ser som en tillfällig påverkan och som vi förväntar oss få tillbaka under de kommande åren. Under det fjärde kvartalet har den nya och mer säljorienterade Stockholmsorganisationen börjat bygga en bra pipe som under Q1 2024 resulterat i flera nya större avtal med totalt avtalsvärde om 127 MSEK, se pressmeddelanden från 19 februari 2024 samt 21 februari 2024. Under det fjärde kvartalet har vi också tagit högre provisionskostnader relaterat till större direktavtal samt tagit plattformskostnader för framtida affärer som stör jämförelsen med 2022.

Vi har i rapporterna under 2023 kommunicerat vår avsikt att genomföra resten av omställningen från 2021 under 2023 genom lösen av finansieringsavtal relaterade till de paketerade tjänsterna. Omställningen slutfördes i det fjärde kvartalet, vilket belastar bruttovinsten 2023 med 22,0 MSEK och sänker samtidigt kostnaderna för handelsvaror med 13 MSEK på årsbasis framöver.

Verksamheten

Under det fjärde kvartalet var vi i gång med att leverera AI paketerade tjänster, i huvudsak inom kundernas gränssnitt mot sina kunder, där vi även tar driftansvar / förvaltningsansvar för kundernas AI-tillämpningar. Med innovativa AI-lösningar, som utvecklas i samarbete med underleverantörer, utmanar vi även kundernas traditionella leverantörer och lösningar, vilket frigör resurser hos kunderna och möjliggör nya affärsmodeller.

Under andra halvåret har vi haft stort fokus på att utveckla vår interna säkerhet, från en redan hög nivå. Redan 2022 byggde vi ut vår säkerhetsorganisation, uppdaterade vår infrastruktur, etablerade nya säkerhetspolicys och investerade i tester och mjukvaror som ökar säkerheten för både oss och våra kunder.

Vårt fokus på säkerhet har fått positiva konsekvenser, dels då vi fått höga poäng i de sårbarhetsanalyser som genomförs av externa aktörer, dels när vi etablerar relation med nya kunder som ser säkerhet som den viktigaste och ibland avgörande faktorn för att byta leverantör. Arbetet med vår ISO 27001-certifiering (Informationssäkerhet) och vårt Security Operations Center (SOC) har därmed gett ett mycket positivt utfall.

Att leverera IT-tjänster i en tid av omfattande cyberhot kräver hög kompetens och väl fungerande lösningar. Vi är därför stolta över att ha blivit godkända av försäkringsbolag för att kunna teckna en cyberförsäkring med högsta ersättningsnivån. Vi ser även att våra standardiserade och paketerade arbetsplats-, serverdrift- och säkerhetstjänster ökar i attraktion allteftersom kunderna inser det svåra i att hålla egenproducerade IT-tjänster uppdaterade och säkra.

2024

För 2024 gäller nu att fortsätta på inslagen väg där större förvärv kommer vara utmanande att få till. Det innebär högre fokus på lönsamhet genom synergi och effektivitetsinitiativ samt kostnadsminskning i form av att anpassa kostnaderna till en mer normal tillväxttakt.

Vi skall fortsätta med vår framgångsrika korsförsäljning och lyfta försäljningen i Stockholm till tillväxt och förbättrad lönsamhet. På tjänstesidan är det tre fokusområden som vi ser ska driva ökad tillväxt tillsammans med våra redan väl paketerade tjänster.

 • Marknadsföring och vidareutveckling av paketeringar kopplade till Microsofts AI-teknik för kontorsapplikationer och servertjänster.
 • Fortsatt utveckling inom säkerhet och paketering av nya säkerhetstjänster för våra kunder.
 • Driva initiativ för att positionera Qlosr som det naturliga valet för drift och förvaltning av kundernas applikatoriska tillämpningar, där vår robusta infrastruktur och gedigna erfarenhet av drift av affärskritiska IT-system positionerar oss väl.

Vi har startat arbetet med att säkerställa refinansiering av tidigare förvärv under 2021 och 2022 och avser kunna kommunicera utfallet av det arbetet inom några månader. Samtidigt är det vår ambition att under 2024 växa mer än 10 procent, med en högre EBITDA marginal. Affärsläget, med våra senaste nyvunna större konton, är bättre än någonsin och med redan genomförda kostnadssänkningar har vi skaffat oss ett bra utgångsläge att fortsatta tillväxten.

Inför 2024 väljer vi att minska kostnaderna för uppdragsanalyser, vilket totalt ger en årlig minskning med cirka 0,9 MSEK när alla avtalen löpt ut.

Marknaden

Tittar vi på marknadstrenderna inom de områden som vi verkar och påverkas av, ser vi att vi är väl positionerade.

Marknaden för IT-tjänster var starkare än branschen som helhet under 2023, med en global tillväxt om 5,8 procent (Gartner) och visade en god tillväxt inom nyckelområden relevanta för Managed Service Providers (MSP). Den positiva trenden, förstärkt av en ökad efterfrågan på cybersäkerhetslösningar, molninfrastruktur och AI-teknik, ser ut att hålla i sig och ytterligare accelerera under 2024, vilket innebär att vi går in i det nya året med god fart, där den globala MSP-marknaden förväntas expandera med 12 procent (Canalys).

Inom den svenska IT-sektorn förutspås en fortsatt tydlig förskjutning mot mer flexibla tjänstemodeller under 2024. "As-a-service" erbjudanden, som representerar våra moderna paketerade prenumerationstjänster, förväntas växa med 11 procent (Radar Group), vilket bekräftar vår uppfattning att framtiden ligger i effektivitet och skalbarhet inom IT-leveransmodellen.

Hälften av alla MSP:er anses, likt oss, ha antagit en hybridmodell för sin molnstrategi, vilket ligger i linje med den trend vi tidigare sett med en ökad andel mixade molnmiljöer i kundernas IT strategier. Med den snabbt ökande investeringen i AI-tjänster ser vi att publika molntjänster för AI-arbetsbelastningar som kräver omfattande beräkningskraft och datalagring ökar, men vi ser även ett ökande intresse för AI-kapacitet lokalt eller i privata molntjänster för att öka integriteten, säkerheten och minska latensen (Canalys).

Sammantaget ser 2024 ut att ge oss bra möjligheter att fortsätta växa, då våra segment ser ut att ha en starkare utveckling än marknaden generellt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Qlosr Group AB (publ) beslutade, i syfte att uppfylla sina åtaganden enligt tidigare ingångna och offentliggjorda aktieöverlåtelseavtal, om två riktade nyemissioner, genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling samt köpeskilling. Sammanlagt har styrelsen beslutat att emittera totalt 1 577 022 nya B-aktier i Qlosr Group.
 • Qlosr Group AB (publ) signerade avtal med Devyser AB, avseende prenumerationstjänster för drift av server, nätinfrastruktur samt tillhörande managering av klienter, dokumenthantering, licenshantering och support. Det totala värdet uppgår till 9 MSEK och avtalstiden är tre år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning.
 • Qlosr Group AB (publ) ingick avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträdde som ny Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess agerade Erik Penser Bank AB Certified Adviser för bolaget.
 • Qlosr Group AB (publ) erhöll tilldelningsbeslut med Trollhättans stad, avseende avtal om skrivare med tillbehör och tjänster, om upp till cirka 18 MSEK över en fyraårsperiod.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med fem kommuner avseende avtal om nätverksprodukter upp till 102 MSEK över en fyra års period. Följande organisationer och bolag kan avropa på avtalet: Bjuvs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun, Örkelljunga kommun.
 • Qlosr Group AB (publ) signerar avtal med Filmstaden AB avseende prenumerationstjänster för serverdrift, nätinfrastruktur samt tillhörande samverkan och support. Det totala värdet uppgår till cirka 25 MSEK och avtalstiden är tre år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning ett år vid två tillfällen.

Läs hela Bokslutskommunikén för 2023 och Delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2023 på hemsidan: https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/

Qlosr Group bjuder in till livesänd rapportpresentation samma dag kl. 11.30. Presentationen hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://youtube.com/live/gec-vZ_0Ufc?feature=share

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen