Qlosr Group AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2023: Ökade prenumerationsintäkter driver förbättrad bruttomarginal och ökad EBITDA jämfört med motsvarande kvartal 2022.

24 november 2023 07:30

Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) publicerar idag sin Delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Prenumerationsintäkterna ökade med 10 procent mot jämförande kvartal föregående år, vilket gav en positiv effekt på bruttomarginalen. Effekten hade varit ännu större om Bolaget inte samtidigt under semesterperioden genererat något lägre konsultintäkter än planerat. De ökade prenumerationsintäkterna ger en stabilare lönsamhet, även under ett säsongsmässigt svagare kvartal där direktintäkterna är lägre.

TREDJE KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2023 *),**)

 • Rörelsens intäkter ökade med 5,5 procent till 132,2 MSEK (125,3), Tillväxten har under kvartalet tillfälligt påverkats av lägre direktintäkter i Stockholm samt en större andel affärer med fokus på transformation till mer lönsamma prenumerationsintäkter. Detta resulterar i en organisk tillväxt på -6,9 procent.
 • Prenumerationsintäkterna ökade med 9,8 procent till 67,1 MSEK (61,1), varav 2,7 procent var organisk tillväxt.
 • Avtalsvärdet uppgick till 396 MSEK (312), vilket är en ökning med 26,8 procent.
 • Bruttovinsten ökade med 13,7 procent till 56,6 MSEK (49,8). Bruttomarginalen blev 42,8 procent (39,7).
 • EBITDA uppgick till 10,5 MSEK (4,3), vilket motsvarar en marginal på 7,9 procent (3,4).
 • Periodens resultat justerat för goodwill-avskrivningar uppgick till -2,9 MSEK (-0,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till 6,6 MSEK (-10,1), vilket är drivet av varulager och kundfordringar som är tillbaka på en normal nivå efter större hårdvaruinköp under andra kvartalet, drivet av de pågående implementationsprojekten för tagna affärer.
 • Kassa och bank minskade till 6,1 MSEK på grund av reglering av tilläggsköpeskillingar jämfört med föregående kvartal. Därutöver finns en outnyttjad checkkredit om 43,0 MSEK tillgänglig.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 SEK (-0,51).

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2023 *),**)

 • Rörelsens intäkter ökade med 19,5 procent till 442,3 MSEK (370,1), varav 6,4 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Prenumerationsintäkter ökade med 11,6 procent till 198,4 MSEK (177,8), varav 3,1 procent var organisk tillväxt.
 • Avtalsvärdet uppgick till 396 MSEK vilket är en ökning med 11,4 procent jämfört med årsskiftet.
 • Bruttovinsten ökade med 14,2 procent till 179,4 MSEK (157,2). Bruttomarginalen blev 40,6 procent (42,5). Den lägre bruttomarginalen är hänförlig till fler levererade direktaffärer under de första nio månaderna samt försenade uppstarter av nya prenumerationsavtal.
 • EBITDA uppgick till 26,8 MSEK (18,9), vilket motsvarar en marginal på 6,1 procent (5,1), som planenligt påverkades av pågående implementationsprojekt för tagna affärer samt flera levererade direktaffärer under andra kvartalet samt försenade uppstarter av nya prenumerationsavtal.
 • Periodens resultat justerat för goodwill-avskrivningar uppgick till 0,8 MSEK (6,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till -15,4 MSEK (32,6), vilket är drivet av en negativ rörelsekapitalutveckling under året om 21,7 MSEK. Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,70 SEK (-0,87).

*) Under tredje kvartalet 2023 har en omvärdering till ett lägre belopp gjorts av tilläggsköpeskillingar hänförligt till de två Göteborgsförvärven som genomfördes oktober 2021. De tidigare ägarna har valt att ta ut tilläggsköpeskillingar i kontanta medel i stället för emitterade aktier. Som en konsekvens av detta har den uppbokade skulden och anläggningsposten goodwill kunnat minskas med 6,0 MSEK. Övriga rörelseintäkter, bruttovinst och EBITDA har påverkats positivt med 6,0 MSEK och avskrivningar negativt med 6,0 MSEK, vilket gör att rörelseresultatet är opåverkat.
**) Jämförelsetalen för tredje kvartalet 2022 och för de första nio månaderna 2022 är justerade för sammanslagningskostnader för Stockholmsverksamheten.

Group CEO Jonas Norberg kommenterar rapporten:

Förvärvsstrategin, med transformation till prenumerationsintäkter levererar väl på plan och driver en positiv effekt på bruttomarginalen. Samtidigt leder övergången till en modell med prenumerationsintäkter till en temporär dämpning av tillväxten, då intäkterna fördelas över avtalsperioden.

För de förvärvade bolagen har vi lyckats väl med att fortsätta driva tillväxt och lönsamhet och förvärven som grupp har en positiv trend. I Stockholm ser vi förbättringspotential och den enheten har stora möjligheter att lyfta både tillväxt och lönsamhet. Vi har därför under kvartalet infört en ny och mer fokuserad organisation i Stockholm med ett nytt lokalt ledarskap som gör att vi ser positivt på möjligheten att återfå en bra tillväxt och bättre lönsamhet under 2024.

Enligt tidigare kommunicerad och känd säsongsvariation är det tredje kvartalet vårt svagaste, både vad gäller omsättning och EBITDA, till följd av lägre direktintäkter, lägre konsultintäkter och en allmän påverkan av semestertider.

Det tredje kvartalet 2023 hade en positiv utveckling jämfört med samma period föregående år. Vi har under kvartalet genererat ett positivt kassaflöde från verksamheten med fortsatt bra fart på omställningen till prenumerationsintäkter, högre EBITDA jämfört med jämförande kvartal 2022 samt en högre bruttomarginal både jämfört med föregående kvartal i år och jämförande kvartal föregående år. Stockholmsorganisationen har dock levererat svagare än jämförande period föregående år, vilket påverkade både tillväxten och EBITDA under kvartalet.

Andelen prenumerationsintäkter ökade, och uppgick till drygt 50 procent av kvartalets totala omsättning, vilket beror på en uppstart av flertalet nya större avtal. Samtidigt har direktomsättningen minskat som en följd av transformeringen till prenumerationsintäkter och lägre direktintäkter än förväntat. Konsekvensen av en högre andel prenumerations intäkter är en förbättrad bruttomarginal över tid men även en svagare tillväxt och en kortsiktig negativ effekt på bruttomarginalen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring i rörelsekapitalet, uppgick till 6,6 MSEK, vilket är betydligt bättre jämfört med samma period föregående år, men där vi hade hoppats på att stärka kassaflödet ytterligare genom inplanerade aktiviteter. Vi gör dock fortsatt bedömningen att de initiativ vi genomfört i tredje kvartalet avseende lager, betalnings-strömmar och affärsflöde kommer att ge bra effekt i fjärde kvartalet 2023 och tillsammans med det starka säsongsmässiga mönstret som vi historiskt sett, ge en positiv utveckling på kassan. Vi har fortsatt 43,0 MSEK i en outnyttjad checkkredit.

Under tredje kvartalet såg vi en positiv effekt på rörelsens intäkter, bruttovinst och EBITDA på 6,0 MSEK på grund av att vi under tredje kvartalet gjorde en omvärdering av återstående förvärvslikvider. Effekten är driven av att tilläggsköpeskillingars värde minskat med 6,0 MSEK jämfört med vad vi tidigare uppskattat. Dock är utfallet för ovanstående nyckeltal för tredje kvartalet bättre än jämförande kvartal föregående år även utan denna effekt.

Ny organisation i Stockholm

En större andel av koncernens paketerade tjänster levereras av den Stockholmsbaserade organisationen. Under våren såg vi att Stockholmsorganisationens olika målbilder: att både driva tillväxt och förbättrad lönsamhet i den egna affären och samtidigt leverera tjänster till övriga bolag, skapade en ineffektivitet och ett minskat säljtryck mot nya affärer. Under det tredje kvartalet valde vi därför att dela på den gamla Stockholmsorganisationen i två delar: Qlosr Stockholm och Managed Services.

Qlosr Stockholm ska fokusera på slutkund och att växa affären med god lönsamhet. Managed Services ska fokusera på att effektivt utveckla och leverera de standardiserade och paketerade tjänsterna till hela landet. 

Fokuserade initiativ för Managed Services kommer initialt att vara åtgärder som syftar till att minska kostnader och öka effektiviteten inom organisationen, såsom konsolidering av system och infrastruktur, rationalisering av datacenters och hårdvara samt förenkling av inköpsprocesser och rollfördelningar. Åtgärder som ska bidra till den tidigare kommunicerade förväntade kostnadsminskningen 2024. Förändringen leder även till att koncernens centralt nyutvecklade säkerhets- och molntjänster, som tidigare framgångsrikt levererats till större kunder, nu enklare och effektivare kan rullas ut på koncernens samtliga kunder.

Fjärde kvartalet

Fokus för fjärde kvartalet 2023 är fortsatt på transformering från direktintäkt till prenumerationsintäkt, som temporärt driver en negativ tillväxt, men som ökar EBITDA marginalen. Vi ser samtidigt att vi har betydande direktaffärer som ska levereras under kvartalet, vilket gör att vi på totalen bör kunna leverera en ökad organisk tillväxt. Vidare fortsätter vi att exekvera på initiativet med synergieffekter, som vi kommunicerade i samband med rapporten för andra kvartalet, som bland annat ger oss lägre personalkostnader i det fjärde kvartalet. Initiativet ska totalt generera cirka 16 MSEK i lägre omkostnader under 2024. En stor del av det initiativet drivs av införandet av Managed Services.

Under det fjärde kvartalet ser vi en ökning av intäkter kopplat till våra AI satsningar, även om de är begränsade som en konsekvens av att Microsoft ännu inte lanserat produkten Copilot som ger användaren tillgång till AI teknologi i hela O365 plattformen. Intäkterna är kopplade till stöd runt datahantering, datasäkerhet och förvaltning av kundens AI applikationer. Enligt Microsoft så planeras en bred lansering av Copilot under det första kvartalet 2024 vilket på allvar kommer driva våra tjänster runt utbildning, implementering, datahantering och säkerhet samt inte minst licensintäkter då priset är satt till 30 USD per användare och månad. Våra interna satsningar fortsätter, framför allt för att effektivisera administration och supportflöden som är en del av de besparingar vi kommunicerar för att bidra till lägre omkostnader 2024.

För helåret 2023 ser vi fortsatt att vi ska kunna passera 600 MSEK i omsättning, då det fjärde kvartalet är vårt säsongsmässigt starkaste kvartal, vilket vi ser även kommer gälla i år. Vi har flertalet, sedan tidigare kommunicerade, nytecknade avtal som håller på att levereras och som kommer bidra positivt till utfallet jämfört med föregående år. Initiativen i Stockholm förväntas ge effekt redan i slutet av fjärde kvartalet 2023, samtidigt som de förvärvade bolagen levererar omsättning, prenumerationsintäkter och EBITDA enligt plan.

Fortsätter den positiva trenden hos de förvärvade bolagen samt att vi når önskad effekt av initiativen i Stockholm bör vi fortsatt kunna leverera en EBITDA marginalen på 6–7 procent inklusive de positiva effekterna från omvärdering av tilläggsköpeskillingar från Göteborgs förvärven. Vi har tidigare meddelat att vi under 2023 har för avsikt att genomföra den tidigare kommunicerade omställning till att öka andelen egen finansierad hårdvara.

Trenden av att vi ökar bruttovinsten mer än vad vi ökar våra totala omkostnader är efter 9 månader in på 2023 fortsatt tydlig. Skalningen av vår affär är ett av de viktigaste långsiktiga nyckeltalen som vi följer och prioriterar initiativ till. Att vi samtidigt återigen blivit certifierade som en ”Great Place to Work” arbetsplats är ett kvitto på att vi driver synergi-initiativen och skalningen tillsammans med organisationen och medarbetarna. Samtliga förvärvade bolag är, separat, återigen certifierade.

Marknaden

Under tredje kvartalet 2023 visade data från Statistiska Centralbyrån att tjänsteprisindex inom IT-sektorn ökade med 1,1 procent jämfört med andra kvartalet 2023, vilket representerar en årsökning på 3,7 procent. Årstakten för tjänstepriserna sjönk för femte kvartalet i rad. Radar Group anger en total tillväxt på 3,0 procent i IT-budgetarna. Segmentet 'Everything as a Service' ser en fortsatt ökad efterfrågan med en tillväxt på hela 12,5 procent.

Siffrorna för tredje kvartalet visar på en fortsatt positiv trend för den svenska IT-sektorns tillväxt, med en ökning av tjänsteprisindexet och en särskilt stark expansion inom segmentet 'Everything as a Service' vilket är en direkt koppling till våra prenumerationstjänster. Trots en nedgång i årsökningstakten, vilket kan indikera en stabilisering av prisökningar, pekar den ökade tillväxten i IT-budgetar, enligt Radar Group, på en ökad investeringsvilja och optimism inom sektorn. Dessa indikatorer speglar en bransch i utveckling med en tydlig efterfrågan på innovativa tjänster.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Styrelsen i Qlosr Group AB (publ) har tagit beslut om nya finansiella mål för 2026 enligt följande:
  1. En omsättning om minst 1,4 miljarder SEK, varav avtalsintäkter om minst 650 MSEK.
  2. EBITDA-marginal om minst 12 procent.
  3. EBITA-marginal om minst 10 procent.

Målen utgår ifrån att bolaget under de närmaste 12 månaderna har en restriktiv förvärvsagenda, men som kan återgå till en förvärvstakt i nivå med 2022. Den organiska tillväxten ska över tid för bolaget ligga på 15–20 procent.

 • Qlosr Group AB (publ) har beslutat om att genomföra en regional satsning i Värmland som ska resultera i fler nöjda kunder och ökade marknadsandelar, detta som ett led i den fortsatta organiska tillväxten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Qlosr Group AB (publ) har, i syfte att uppfylla sina åtaganden enligt tidigare ingångna och offentliggjorda aktieöverlåtelseavtal, beslutat om två stycken riktade nyemissioner genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling samt köpeskilling. Sammanlagt har styrelsen beslutat att emittera totalt 1 577 022 nya B-aktier i Qlosr Group till en teckningskurs om 16 respektive 17 kronor per aktie.
 • Qlosr Group AB (publ) har signerat avtal med Devyser AB avseende prenumerationstjänster för drift av server, nätinfrastruktur samt tillhörande managering av klienter, dokumenthantering, licenshantering och support. Det totala värdet uppgår till 9 MSEK och avtalstiden är tre (3) år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning.

Läs hela Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 på hemsidan: https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/

Qlosr Group bjuder in till livesänd rapportpresentation samma dag kl. 12.00. Presentationen hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://youtube.com/live/wJ7AcqMUBzY

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen