Qlosr Group AB (publ) betalar tilläggsköpeskilling och köpeskilling genom beslut om kvittningsemissioner

15 oktober 2023 15:40

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) har idag, i syfte att uppfylla sina åtaganden enligt tidigare ingångna och offentliggjorda aktieöverlåtelseavtal, beslutat om två stycken riktade nyemissioner genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling samt köpeskilling. Sammanlagt har styrelsen beslutat att emittera totalt 1 577 022 nya B-aktier i Qlosr Group till en teckningskurs om 16 respektive 17 kronor per aktie.

Riktad kvittningsemission till säljaren av Qlosr Malmö AB (tidigare Vibration IT AB)

I enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 juni 2021 respektive den 1 juli 2021 har Bolaget förvärvat Qlosr Malmö AB (tidigare Vibration IT AB). Tilläggsköpeskillingen som utfallit ska enligt aktieöverlåtelseavtalet erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget i en riktad emission till säljaren.

Styrelsen i Bolaget har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad nyemission till säljaren av Qlosr Malmö AB om 59 375 B-aktier. Teckningskursen har fastställts i enlighet med villkoren i aktieöverlåtelseavtalet och uppgår, efter omräkning med anledning av tidigare sammanläggning av aktier i Bolaget, till 16 kronor per aktie. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordran vid aktieteckning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra de villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsens bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att göra en riktad nyemission till säljaren. Det är vidare styrelsens bedömning att det angivna skälet tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudregeln om att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskursen baseras på en överenskommelse mellan Bolaget och säljaren och följer av aktieöverlåtelseavtalet.

Riktade kvittningsemissioner till säljarna av Qlosr ITP AB (tidigare Attaxera IT Aktiebolag) samt Qlosr Värmland AB (tidigare Kontorsutrustning i Kristinehamn AB)

I enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 28 september 2022 har Bolaget förvärvat av Qlosr ITP AB (tidigare Attaxera IT Aktiebolag) samt Qlosr Värmland AB (tidigare Kontorsutrustning i Kristinehamn AB). Del av köpeskillingen erlades genom utfärdande av reverser. I enlighet med vad som följer av aktieöverlåtelseavtalen ska reverserna nu kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Styrelsen i Bolaget har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad nyemission till säljarna av Qlosr ITP AB samt Qlosr Värmland AB om totalt 1 517 647 B-aktier. Teckningskursen har fastställts i enlighet med villkoren i aktieöverlåtelseavtalen och uppgår, efter omräkning med anledning av tidigare sammanläggning av aktier i Bolaget, till 17 kronor per aktie. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordran vid aktieteckning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra de villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalen. Styrelsens bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att göra en riktad nyemission till säljarna. Det är vidare styrelsens bedömning att det angivna skälet tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudregeln om att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskursen baseras på en överenskommelse mellan Bolaget och säljarna och följer av respektive aktieöverlåtelseavtal.

Antal aktier och aktiekapital

Genom kvittningsemissionerna ökar Bolagets aktiekapital med 344 115,473327 kronor från 12 626 284,680229 kronor till 12 970 400,153556 kronor genom emission av 1 577 022 nya B-aktier.  Det totala antalet röster i Bolaget ökar med 1 577 022 från 99 871 239 till 101 448 261. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår efter kvittningsemissionerna till 59 441 112 varav 4 667 461 A-aktier och 54 773 651 B-aktier. Kvittningsemissionerna innebär en utspädningseffekt om 1,55 procent, vad gäller röster, och 2,65 procent, vad gäller kapitalet, för Bolagets övriga aktieägare.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen