Qlosr Group AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2023: Tillväxt med 19,4 procent samt ökad EBITDA med 21,4 procent jämfört med första kvartalet 2022 samt stigande avtalsvärde

26 maj 2023 07:00

Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) publicerar idag sin Delårsrapport för det första kvartalet 2023. Qlosr Group fortsätter att växa och hade en tillväxt om 19,4 procent samt ökade EBITDA med 21,4 procent jämfört med första kvartalet 2022. Avtalsvärdet fortsätter att stiga och ökade med 7,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022, där avtalsintäkterna ökade med 5,7 procent. Sedan december 2022 har Bolaget kommunicerat åtta nya större kundavtal med ett samlat affärsvärde om 288 MSEK, där alla är under implementering. Dessa avtal tillsammans med övriga nya avtal på nya och befintliga kunder har i mångt och mycket satt agendan för det första kvartalet. Fokus har varit på driftsättning och kundnöjdhet för att säkra lönsamma intäkter över flera år och med stora möjligheter till upsales.

FÖRSTA KVARTALET
JANUARI - MARS 2023

 • Rörelsens intäkter ökade med 19,4 procent till 144,4 MSEK (120,9), varav 5,3 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Prenumerationsintäkter ökade med 13,6 procent till 65,9 MSEK (58,0), varav 4,1 procent var organisk tillväxt. Prenumerationsintäkterna var 5,7 procent högre än för fjärde kvartalet 2022.
 • Avtalsvärdet ökade till 380 MSEK, vilket är 7,0 procent högre jämfört med fjärde kvartalet 2022.
 • Bruttovinsten ökade med 15,2 procent till 60,9 MSEK (52,9). Bruttomarginalen blev 42,2 procent (43,7).
 • EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (7,0), vilket motsvarar en marginal på 5,9 procent (5,8), som planenligt påverkades av pågående implementationsprojekt för tagna affärer samt att första kvartalet säsongsmässigt är ett svagare kvartal.
 • Periodens resultat justerat för goodwillavskrivningar uppgick till 2,5 MSEK (2,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till -3,2 MSEK (17,3), vilket är enligt förväntan med hänsyn taget till större kvantiteter av hårdvaruinköp och pågående implementationsprojekt för tagna affärer.
 • Kassa och bank minskade under kvartalet med 11,5 MSEK till 35,2 MSEK, hänförligt till reglering av tilläggsköpeskillingar (Qlosr SBL och Rg19) samt hårdvaruinköp för leverans av pågående direktaffärer.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning för första kvartalet 2023 uppgick till -0,19 SEK (-0,18).

Group CEO Jonas Norberg kommenterar rapporten:
Sedan december 2022 har orderingången varit högre än normalt både rörande prenumerationsaffärer och direktaffärer.

Första kvartalet 2023 genererade därför något högre intäkter än plan och ett EBITDA-resultat enligt förväntan, vilket är en effekt av de onormalt många och stora avtalen som är under implementation. Utfallet för Q1 gör oss trygga i att vi fortsatt skall kunna växa och passera 650 MSEK under 2023 och leverera en förbättrad EBITDA-marginal jämfört med helåret 2022.

Sedan december 2022 har vi kommunicerat åtta nya större kundavtal med ett samlat affärsvärde om 288 MSEK. Av dessa är cirka 86 MSEK nya prenumerationsavtal. Vi bedömer att cirka 120 MSEK av de totalt 288 MSEK kommer att intäktsföras under 2023. Snittavtalstiden för de nytecknade prenumerationsavtalen är 36 månader. Med ett ur historiskt perspektiv starkt orderinflöde har första kvartalet präglats av att leverera projekteten på ett effektivt sätt med hög kundnöjdhet.

Målet har varit att utifrån parametrarna kvalitet, tid och kostnad göra löpande prioriteringar för att möta kraven på att följa budget, men också säkra kundnöjdhet så att vi fortsatt kan driva merförsäljning, vilket är en viktig hörnsten i vår strategi.
Det totala avtalsvärdet fortsatte att öka under kvartalet till 380 MSEK, vilket är 7 procent högre jämfört med det fjärde kvartalet 2022.

Redan i planen, som kommunicerades i bokslutskommunikén för 2022, informerade vi om att implementationsprojekt av många nya större avtal skulle driva ökade kostnader kortsiktigt till förmån för långa återkommande intäkter. Vi ser nu att extra personalkostnader, lägre konsultfakturering och externa kostnader som planenligt investerats i långa intäkter belastade första kvartalets resultat negativt med cirka 2 MSEK (1,4 procent).

Vi ser även att det andra kvartalet kommer att påverkas av att implementeringarna av nya prenumerationsintäkter ligger på en högre nivå än normalt. Implementeringarna löper på som planerat, vilket kommer ge positiva effekter på omsättning och EBITDA under resterande del av året.

Kassaflödet från verksamheten var enligt förväntan, med hänsyn taget till de stora hårdvaruinköp som gjordes till både kommande direktaffärer och till våra större implementeringar av prenumerationstjänster av nätverkstjänster. De jämförande kassaflödena från verksamheten 2022 störs av engångseffekter kopplade till sammanslagningen av Stockholmsenheterna.

Sammanfattningsvis är vi nöjda med första kvartalet, som säsongsmässigt brukar vara ett av de svagaste kvartalen under året.

Marknaden
När vi analyserar prognoser från marknadsundersökningsföretag gällande marknadsutvecklingen för andra kvartalet 2023 jämfört med samma period föregående år, bekräftas vår starka position. IT-budgetarna hos kunderna växer totalt sett med 1,6 procent (Radar, 2023), men det är bland verksamhetsbudgetarna - som inte administreras av IT-avdelningar - där vi ser en markant ökning på 4,7 procent (Radar, 2023). Dessa utgör ofta vårt primära kundsegment för våra paketerade prenumerationstjänster. Segmentet som upplever störst tillväxt är 'Everything as a Service', där hela funktionslösningar paketeras - en strategi som vi framgångsrikt har anammat för SME-marknaden. Radar rapporterar en kombinerad tillväxt och prisutveckling på 8,2 procent inom detta område, med en förväntad prisutveckling över rullande 12 månader om 15 procent, vilket talar för fortsatt stark värdetillväxt framöver (Radar, Nyckeltal Q2 2023).

Vi noterar samtidigt att personalomsättningshastigheten i branschen är hög, med en genomsnittlig siffra på 17,6 procent (Radar, 2023). Tack vare vårt fokus på en gemensam värdegrund och vår landsomfattande verksamhet, ligger vår personalomsättning betydligt under detta genomsnitt. Trots detta påverkas vi av branschens arbetskraftsfluktuationer och vi inser vikten av att fortsätta investera i vår personal, som utgör kärnan i vår verksamhet. Vårt arbete med vårt strategiska värdegrundshus fortsätter, med 'Entusiastiska medarbetare' som första mål, tätt följt av 'Nöjda kunder'. Vi förväntar oss att framgång inom dessa områden kommer att resultera i 'Lönsam utveckling', vårt tredje och sista strategiska mål.

2023
Med det första kvartalet avverkat ser vi att vi för helåret 2023 skall kunna passera 650 MSEK i omsättning och med en förbättrad EBITDA-marginal jämfört med 2022. Med den starka utvecklingen av ökade avtalsvärden och stora nya kundkonton samt allmänt hög orderingång är vi trygga i tillväxten.

Lönsamheten utvecklas positivt men vi ser fortsatt långsiktigt på att växa vår affär, vilket gör att vi kommer att öka satsningen på vår strategiska seniora säljorganisation som skall driva affärer på strategiskt viktiga kunder med hög intäktspotential över tid. Under 2023 kommer den satsningen driva ökade kostnader om cirka 5 MSEK.

Under andra kvartalet har vi för avsikt att fortsätta den tidigare kommunicerade omställningen till att ta ökad marginal på hårdvara över avtalstiden och lösa finansieringsavtal för att bland annat minska kapitalkostnaden.

Vårt övergripande mål är oförändrat, vi skall fortsätta driva ökade återkommande intäkter på samma sätt som vi nu gjort i flera år, men vi ser också att volymaffärerna är ett bra komplement. Tittar vi närmare på de två större volymaffärerna som gjordes under första kvartalet 2023, Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun, så är de strategiskt viktiga även om de initialt till 90 procent är direktaffärer kopplade till hårdvara. Det finns två orsaker till detta:

1. Kunderna kan med rätt bearbetning och Bolagets unika paketering transformeras och utvecklas till återkommande intäkt över tid.
2. Hårdvaruaffären är en affär med en betydligt lägre bruttomarginal, men då vi under 2022 gjorde om verksamheten i Göteborg till ett centralt logistikcenter för hela koncernen finns skalfördelar att vinna. Vi har 760 kvm höglager, 10 anställda, en fullskalig Lifecycle Management-struktur, och en inköpsorganisation som skannar marknaden för bästa pris. På så sätt blir tillkommande kostnad för volymaffären marginell.

När det gäller våra strategiska initiativ så ser vi tydliga effekter av strategiskt sälj som under första kvartalet redan levererat enligt plan och där övriga definierade initiativ löper på bra. Vi hjälper sedan tidigare våra kunder att nyttja de möjligheter som privata, publika och hybrida molntjänster erbjuder och har en aktiv utveckling och leverans av molnrelaterade tjänster.

För fortsatt utveckling av publika moln- och säkerhetstjänster har förutsättningarna förändrats drastiskt sedan årsskiftet. Utvecklingen inom generativ AI är helt exempellös och de stora molnleverantörerna utökar i hög takt sina erbjudanden med denna teknik. Vi har redan flera kunddialoger i gång om nyttjande av dessa nya funktioner och har en bra position med redan genomförda kundprojekt inom RPA (Robotic Process Automation) för att skapa automation i processer och logistikflöden.

Vi har gjort en tydlig satsning under det första kvartalet, där vi tillsatt en AI Director som med ett team har som mål att redan under andra kvartalet implementera ett antal tillämpningar av generativ AI inom Service Desk, vilket kommer att generera ökat värde för kund.

Våra primära fokusområden för intern användning av generativ AI är att utveckla självlärande system för automatisk kategorisering och analys. Vi använder generativ AI för att generera automatiska analyser och föreslå lösningar baserat på den data vi samlar in. Till exempel, genom att analysera tidigare supportärenden och lösningar kan systemet föreslå den mest sannolika lösningen för ett nytt problem och ge förslag på åtgärder som minskar risken för framtida problem.

Vi har även två Proof of Concept (POC)-projekt på gång med kunder, där vi använder dessa nya AI-verktyg för att effektivisera kundens verksamhet. Detta är verktyg som inte ens fanns tillgängliga för några månader sedan, vilket understryker den snabba utvecklingen inom AI-branschen.

Vi är vana vid snabb utveckling i vår bransch, men den utveckling vi sett inom generativ AI de senaste tre månaderna är helt unik. Därför har vi valt att investera i dessa teknologier, inte bara för att stödja och utveckla våra kunder, utan även för att vi ser stora möjligheter till effektivisering inom vår egen verksamhet. Vår vision är att integrera generativ AI på ett sådant sätt att den blir en integrerad del av våra kunders och våra egna dagliga arbetsverktyg, vilket förväntas öka produktiviteten avsevärt.

Finansiella mål 2024

 • 60 procent av omsättningen ska komma från prenumerationsaffären.
 • Prenumerationsaffären ska generera en bruttomarginal på 55 procent.
 • EBITA ska ligga på 10–12 procent.
 • Omsättningen ska uppgå till 1 miljard SEK.

Vi ser förnärvarande ingen anledning till att uppdatera eller justera våra finansiella mål utan kommer att återkomma med uppdaterade finansiella mål för 2026

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Qlosr tilldelades beslut om att teckna avtal med Brixly AB avseende prenumerationstjänster för IT-drift, support och managering av klienter. Det totala värdet uppgår till cirka 15 MSEK och avtalstiden är 5 år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning.
 • Qlosr erhöll tilldelningsbeslut om att teckna avtal med Kristinehamns kommun avseende tjänster för IT-arbetsplats, skoldatorer och tillhörande konfigurationstjänster. Även Storfors kommun har fullmakt att avropa tjänsterna. Det totala värdet uppgår till cirka 40 MSEK enligt Kristinehamns kommun och avtalstiden är 2 år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning. Maximal avtalstid är 4 år.
 • Qlosr tilldelades beslut om att teckna avtal med Västra Götalandsregionen enligt Addas Ramavtal Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019 avseende IT-arbetsplats och tillhörande produktnära tjänster. Det totala värdet uppgår till cirka 62 MSEK, där avrop samt leverans kommer att ske under perioden 2023-04-01 till 2023-08-31.
 • Qlosr erhöll tilldelningsbeslut om att teckna avtal med Uddevalla kommun avseende klienter och tillbehör. Beställningsvolymen/värdet av denna upphandling uppskattas till cirka 100 MSEK över en 4-årsperiod, fördelat på cirka 25 MSEK per år. Avtalstiden är 2 år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning 1 år plus 1 år. Maximal avtalstid är 4 år.

Följande kommuner, förvaltningar, kommunalförbund och bolag har möjlighet, men ingen skyldighet, att avropa från avtalet:

 • Uddevalla kommun
 • Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
 • Uddevalla Turism AB
 • AB Strömstadsbyggen
 • AB Strömstadslokaler
 • AB StrömstaNet
 • AB Strömstads Badanstalt
 • Strömstad Kommun
 • Tanums kommun
 • Tanums Bostäder AB
 • Tanums Hamnar AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Qlosr Göteborg genomför en kraftfull regional satsning på segmentet Business, som omfattar små och medelstora kunder. Utveckling och ägandeskap av den centrala tjänstepaketeringen Cloud Workplace kommer som ett led i satsningen att finnas med i den utökade verksamheten i Göteborg. Mer som detta finns att läsa i pressmeddelande på qlosrgroup.se.
 • Qlosr har annonserat att det senaste förvärvet i Uddevalla, Attaxera IT AB, har för avsikt att byta varumärke till Qlosr under hösten 2023. Genom varumärkesskiftet kommer även verksamheten i Uddevalla enklare att kunna nyttja den leveranskapacitet som byggs i Göteborg och som ska driva ökad försäljning i hela regionen.

Läs hela Delårsrapporten för det första kvartalet 2023 på hemsidan: https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/

Qlosr Group bjuder in till livesänd rapportpresentation samma dag kl. 13.30. Presentationen hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=XlzXz-LTblg

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen