Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Uddevalla kommun avseende avtal om Klienter och tillbehör upp till cirka 100 MSEK över en fyra års period

14 mars 2023 15:37

Uddevalla kommun har genomfört en samordnad upphandling av datorer, skärmar, dockningsstationer och tillbehör med syfte att teckna ramavtal med en leverantör som kan tillgodose kommunens löpande behov av produkterna under avtalsperioden. Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) har erhållit tilldelningsbeslut om att teckna avtal med Uddevalla kommun avseende samtliga upphandlade områden. Beställningsvolymen/värdet av denna upphandling uppskattas till, över en fyra (4) årsperiod, cirka 100 MSEK fördelat på cirka 25 MSEK per år. Avtalstiden är två (2) år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning ett (1) år plus ett (1) år. Maximal avtalstid är fyra (4) år.

Från det att Uddevalla kommun meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslutet, inträder en avtalsspärr då avtal inte får tecknas. Avtalsspärren löper i tio (10) dagar från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Accept uppstår först när avtal undertecknats av båda parter skriftligen.

Följande kommuner, förvaltningar, kommunalförbund och bolag har möjlighet, men ingen skyldighet, att avropa från avtalet:

 • Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397
 • Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, org.nr 222000-2802
 • Uddevalla Turism AB, org.nr 556023-9245
 • AB Strömstadsbyggen, org.nr 556078-2798
 • AB Strömstadslokaler, org.nr 556430-1025
 • AB StrömstaNet, org.nr 556852-0802
 • AB Strömstads Badanstalt, org.nr 556466-2731
 • Strömstad Kommun, org.nr 212000-1405
 • Tanums kommun, org.nr 212000-1348
 • Tanums Bostäder AB, org.nr 556513-6263
 • Tanums Hamnar AB, org.nr 556074-0739

Tilldelningsbeslutet från Uddevalla kommun bekräftar återigen att vår affärsenhet för offentligsektor fungerar väl och att vårt fortsatta fokus på kvalitativa och kostnadseffektiva leveranser uppskattas av kunderna, säger Jonas Norberg CEO, Qlosr Group

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen