Qlosr Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2022: Intäkterna passerar en halv miljard med en organisk tillväxt på 21,0 procent samt en justerad EBITDA om 7,1 procent för helåret

24 februari 2023 07:30

Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) publicerar idag sin Bokslutskommuniké för 2022 och delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Under 2022 växte Qlosr Group med 186,5 procent, med en organiskt tillväxt om 21,0 procent och justerad EBITDA om 7,1 procent, samtidigt som rörelsen genererade ett positivt kassaflöde om 51,2 MSEK och prenumerationsintäkterna ökade med 156,3 procent.

FJÄRDE KVARTALET
OKTOBER - DECEMBER 2022

 • Rörelsens intäkter ökade med 75,0 procent till 145,5 MSEK (83,1), varav 13,8 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Prenumerationsintäkter ökade med 69,1 procent till 62,3 MSEK, varav 14,6 procent var organisk tillväxt, vilket är en nivå som vi över tid skall leverera.
 • Andelen prenumerationsintäkter av den totala intäkten uppgick till 42,9 procent (44,4). Det stängdes flera större direktaffärer som påverkade andelen prenumerationsintäkter under fjärde kvartalet.
 • Avtalsvärdet ökade med 13,7 procent till 355 MSEK jämfört med utfallet för tredje kvartalet 2022, 312 MSEK.
 • Justerad bruttomarginal *) ökade till 48,0 procent (45,5).
 • Justerad EBITDA *) uppgick till 17,7 MSEK (10,5), vilket motsvarar en marginal på 12,2 procent (12,6).
 • Justerad periodens resultat korrigerat för goodwillavskrivningar uppgick till 8,2 MSEK (9,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till 18,6 MSEK
  (-23,4), varav -3,8 MSEK är hänförligt till engångskostnader för sammanslagning av Stockholmsenheterna och ökad egenfinansiering av hårdvaruleveranser till kunder.
 • Kassa och bank minskade under kvartalet med 1,6 MSEK till 46,8 MSEK där betalda tilläggsköpeskillingar för gjorda förvärv och investeringar i maskiner & inventarier uppgick till 17,6 MSEK.

PERIODEN
JANUARI – DECEMBER 2022

 • Rörelsens intäkter ökade med 186,5 procent till 515,6 MSEK (180,0), varav 21,0 procent utgjordes av organisk tillväxt.
 • Prenumerationsintäkter ökade med 156,3 procent till 240,2 MSEK, varav 18,6 procent var organisk tillväxt.
 • Andelen prenumerationsintäkter av den totala intäkten uppgick till 46,6 procent (52,1), vilket är över de 45,0 procent som tidigare har kommunicerats som mål för helåret 2022.
 • Justerad bruttomarginal **) minskade till 44,0 procent (47,2), vilket är i nivå med prognosen för helåret 2022 på 43,0 procent.
 • Justerad EBITDA **) uppgick till 36,6 MSEK (5,3), det motsvarar en marginal på 7,1 procent (3,0), vilket är i linje med prognosen på 6–8 procent för helåret 2022.
 • Under året togs en kostnad på 1,9 MSEK hänförligt till listbytet från Nordic Growth Market till Nasdaq First North Growth Market samt effektivisering av koncernens finans- och administrativa organisation.
 • Justerad periodens resultat korrigerat för goodwillavskrivningar uppgick till 14,3 MSEK (1,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapitalet uppgick till 51,2 MSEK (-26,4), varav -11,9 MSEK är hänförligt till engångskostnader för sammanslagning av Stockholmsenheterna.
 • Kassa och bank stärktes under året med 4,2 MSEK till 46,8 MSEK där betalda köpeskillingar för gjorda förvärv och investeringar i maskiner & inventarier uppgick till 80,6 MSEK. Finansieringsverksamheten har netto bidragit med 33,7 MSEK.

*) Fjärde kvartalet: Ingen justering är gjord under det fjärdekvartalet 2022. Under fjärde kvartalet 2021 togs engångskostnader motsvarande -31,7 MSEK. Se avsnitt ”Finansiell information” för ytterligare information.
**) Under tredje kvartalet 2022 togs sammanlagt engångskostnader för sammanslagningen i Stockholm på -14,9 MSEK, varav -11,3 MSEK påverkade bruttomarginalen. Under tredje kvartalet 2021 togs engångskostnader kopplat till omställning till återkommande prenumerationsintäkter på -31,7 MSEK och -11,0 MSEK för det omvända förvärvet.  Se avsnitt ”Finansiell information” för ytterligare information.

Group CEO Jonas Norberg kommenterar rapporten:

Vår tillväxt-på-tillväxt strategi fungerar och levererar ökad lönsamhet, starkt kassaflöde
och stigande avtalsvärden.

Jag är stolt över att vi under 2022 visade stark tillväxt och ökad lönsamhet. Vi har träffat det högre spannet av vår tidigare guidning med en justerad EBITDA på 7,1 procent, och vår tillväxt-på-tillväxt strategi har gett oss en organisktillväxt på 21 procent, samtidigt som vi har gjort förvärv enligt plan som stärker vår position på marknaden.

Finansiellt har vi under 2022 levererat enligt plan eller bättre både vad gäller totala intäkter, avtalsintäkter, bruttomarginal och EBITDA marginal. Vi är nöjda men inte klara, med ödmjukhet inför att all framgång byggs underifrån behöver vi fortsatt vara snabba och aktivitetsstyrda.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Som ett led i sammanslagningen mellan Qlosr AB och Rg19 i Norden AB, flyttade Qlosr AB samt koncernledningen den 15 oktober in i Rg19s lokaler vid Medborgarplatsen i Stockholm.
 • Qlosr Group certifierades som Great Place to Work© bolag, med ett index på 79, vilket är 23 punkter över Sverigesnittet (56) och där samtliga juridiska enheter separat skulle ha klarat en egen certifiering.
 • Qlosr tecknade ett nytt IT-avtal för att leverera paketerade prenumerationstjänster till en svensk friskoleaktör. Leveransen som primärt består av paketerade prenumerationstjänster inom arbetsplats, serverdrift och infrastruktur kommer att tillgodose kundens behov för fortsatt tillväxt och ökade krav inom säkerhet. Det totala värdet uppgår till cirka 39 MSEK och längden på kontraktet sträcker sig initialt över 3 år. Leveransen startade i december 2022 och trappas upp under första kvartalet 2023 och förväntas nå fulla volymer under det tredje kvartalet 2023.
 • Qlosr har tecknat ett förlängningsavtal för att leverera paketerade prenumerationstjänster inom nätverk, IT-drift och konsulttjänster till ett multinationellt miljardbolag inom detaljhandel med över 6 000 medarbetare och omsättning på över 40 miljarder per år. Det totala värdet uppgår till cirka 10,5 MSEK och längden på kontraktet sträcker sig initialt över 1 år.
 • Qlosr har tecknat ett nytt IT-avtal för att leverera paketerade prenumerationstjänster till Lärandegruppen i Sverige AB. Leveransen består primärt av paketerade prenumerationstjänster inom serverdrift, infrastruktur och support. Avtalet har ett initialt värde på cirka 1 MSEK per år och längden på kontraktet är 1 + 2 år med efterföljande årsvis förlängning. Leveransen startades under det fjärde kvartalet 2022 och förväntas nå fulla volymer under det första kvartalet 2023.
 • Qlosr tecknade ett tilläggsavtal för att leverera paketerade prenumerationstjänster för nätverk till en av Sveriges största friskolekoncerner. Det totala värdet uppgår till cirka 18 MSEK och längden på kontraktet sträcker sig initialt över 4,5 år. Leveransen startade i december 2022 och trappas upp under första kvartalet 2023 för att fortgå löpande under hela 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Qlosr har tilldelats beslut om att teckna avtal med Brixly AB avseende prenumerationstjänster för IT-drift, support och managering av klienter. Det totala värdet uppgår till cirka 15 MSEK och avtalstiden är 5 år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning.
 • Qlosr har erhållit tilldelningsbeslut om att teckna avtal med Kristinehamns kommun avseende tjänster för IT-arbetsplats, skoldatorer och tillhörande konfigurationstjänster. Även Storfors kommun har fullmakt att avropa tjänsterna. Det totala värdet uppgår till cirka 40 MSEK enligt Kristinehamns kommun och avtalstiden är 2 år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning. Maximal avtalstid är 4 år.
 • Qlosr har tilldelats beslut om att teckna avtal med Västra Götalandsregionen enligt Addas Ramavtal Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019 avseende IT-arbetsplats och tillhörande produktnära tjänster. Det totala värdet uppgår till cirka 62 MSEK där avrop samt leverans kommer att ske under perioden 2023-04-01 till 2023-08-31.

Läs hela Bokslutskommunikén för 2022 på hemsidan: https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/

Qlosr Group bjuder in till livesänd rapportpresentation samma dag kl. 11.00. Presentationen hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=OOmpP7348u8

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen