Pressmeddelanden

Klicka på respektive pressmeddelande för att se fullständig information

Qlosr Group AB (publ) ingår avtal om förvärv av Vibration IT

by qlosr-group-ab,

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT bolaget Vibration IT AB (”Vibration IT”) enligt den avsiktsförklaring som tecknats med Vibration IT Holding AB och kommunicerats till marknaden 2021-04-28.  ”Med förvärvet av samtliga aktier i Vibration IT stärker Qlosr Group sin verksamhet i Skåne för att komma närmare befintliga kunder och skapa möjlighet för Vibration IT:s kunder att ta del av Qlosr Groups paketerade prenumerationstjänster. Lokala ledningen kommer fortsatt att vara kvar i verksamheten och nya rekryteringar kommer att göras för att möjliggöra tillväxten” säger Qlosr Groups, Jonas Norberg.   Affären är av strategisk karaktär då skånemarknaden sedan tidigare är obearbetad från Qlosr Groups sida och adderar drygt 5,2 Mkr i försäljning. Förvärvet är kritiskt för att Qlosr Group ska kunna bearbeta skånemarkaden på ett effektivt vis då intresset för bolagets prenumerationstjänster är stort. Parterna har enats om att köpeskillingen för aktierna ska erläggas dels kontant, dels via nyemitterade aktier till teckningskursen 0,06 sek/aktie vid tillträdet. Därtill kan en tilläggsköpeskilling komma att erläggas i form av ytterligare nyemitterade aktier till en teckningskurs på 0,08 sek/aktie. Parterna har vidare valt att inte offentliggöra köpeskillingen. Tillträde av aktierna i Vibration IT förväntas ske den 1 juli 2021.   För ytterligare information vänligen kontakta:   Jonas Norberg, VD, Qlosr Group AB (publ.)  +46(0)70-9794644    www.qlosr.se     Om Qlosr Group AB (publ)  Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar och säljer och levererar paketerade prenumerationstjänster till friskolor och små- och medelstora företag. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets två primära målgrupper utgörs av företag i storleken 10–300 användare, samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.   Denna information är sådan information som Qlosr Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-11 

Qlosr Group AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic SME

by qlosr-group-ab,

Qlosr Group AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic SME   Qlosr Group AB (publ) (nedan "Qlosr Group"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Qlosr Group därför kommer att återföras till ordinarie lista. Bolaget förtydligar även ägarfördelningen som beskrivs i Qlosr Groups tidigare publicerade listningsmemorandum. Qlosr Group (dåvarande Archelon AB) offentliggjorde den 13 april 2021 att bolaget ingått ett avtal om villkorat omvänt förvärv av Qlosr AB. Den totala köpeskillingen för transaktionen uppgick till 190 MSEK och var fördelad i två transaktionsdelar. * 30 MSEK i säljreverser, som löper med en årlig ränta om 5 procent att amorteras under en period om fem (5) år med start 2021-09-01; och * 160 MSEK i säljrevers, som i sin helhet kvittats mot nyemitterade A- och B-aktier i tidigare Archelon AB (publ). Kvittningen har inneburit att 921 595 598 A-aktier och 6 414 488 766 B-aktier har nyemitterats, se nedan ägarfördelning. Förtydligandet avser uppdelningen av A- respektive B-aktier inklusive procentandel ägande och procentandel röster vilket inte framgick i listningsmemorandumet. A-aktier B-aktier Antal aktier Antal röster Andel aktier i % Andel röster i % Qlosr Holding AB 933 491 910 5 222 375 057 6 155 866 967 14 557 294 157 78,98% 89,88% Lodet AB 596 056 855 596 056 855 596 056 855 7,65% 3,68% Modelio Equity AB 298 028 427 298 028 427 298 028 427 3,82% 1,84% Andreas Hofmann 298 028 427 298 028 427 298 028 427 3,82% 1,84% Övriga 1 446 594 540 446 594 541 446 594 541 5,73% 2,76% Totalt 933 491 911 6 861 083 306 16 196 002 416 7 794 575 217 100,00% 100,00%   Enligt NGM-börsens gällande regelverk vid omvända förvärv beslutades att Qlosr Group skulle genomgå sedvanlig noteringsprövning, som ett villkor för Qlosr Groups fortsattaLäs mer

Archelon AB (publ) har bytt namn till Qlosr Group AB (publ)

by qlosr-group-ab,

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Archelon AB (publ) till Qlosr Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.   Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med onsdag 2021-06-09. Listningsnamn kommer att vara Qlosr Group AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att vara QLOSR B. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.  I samband med namnbytet har också Qlosr AB´s VD, Jonas Norberg tillträtt som VD i Qlosr Group AB (publ).  Den likviditetsgarant som Archelon AB (publ) haft tillgång till är uppsagd. Qlosr Group AB (publ) har beslutat att inte fortsätta med avtalet och i nuläget ej fortsätta använda sig av likviditetsgarant.    För ytterligare information vänligen kontakta:    Jonas Norberg, VD, Qlosr Group AB (publ.)  +46(0)70-9794644    www.qlosr.se     Om Qlosr Group AB (publ)  Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar och säljer och levererar paketerade prenumerationstjänster till friskolor och små- och medelstora företag. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets två primära målgrupper utgörs av företag i storleken 10–300 användare, samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.       

Qlosr Holding AB ställer ut köpoptioner till den blivande ledningen

by qlosr-group-ab,

Qlosr Holding AB ställer ut köpoptioner till den blivande ledningen   Archelon AB (publ) (u.n.ä. till Qlosr Group AB (publ)) (”Archelon” eller ”Bolaget”) tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Aktierna i Qlosr tillträddes den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har erbjudit den blivande ledningen i Bolaget att förvärva köpoptioner i Bolaget.   Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption till Anders Jäderling (CFO) med rätt att förvärva 10 000 000 B-aktier i Bolaget, en köpoption var till Martin Öster (Future Manager) och Baran Demir (Operations Manager) att förvärva 5 000 000 B-aktier var i Bolaget samt en köpoption till Jenny Cintra (PMO Manager) med rätt att förvärva 2 500 000 B-aktier i Bolaget.   Utnyttjande av köpoptionen kan ske från och med den 3 januari 2022 till och med den 25 maj 2024. Lösenpriset per aktie i Bolaget är 10 öre.   För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [Denna information är insiderinformation som Archelon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl 08.45.]    Följande dokument kan hämtas från beQuoted Archelon Pressrelease 2021-05-26.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=42901

Kommuniké från årsstämma

by qlosr-group-ab,

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Archelon AB (publ) under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Archelon") har den 25 maj 2021 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av årsredovisning Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 1 758 000 kronor och i ny räkning överförs 1 528 712 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Godkännande av förvärvet av Qlosr AB Stämman beslutade att godkänna Bolagets förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Transaktionen"). Archelon har 2021-04-12 ingått ett avtal ("Avtalet") med samtliga aktieägare ("Säljarna") i Qlosr AB ("Qlosr") avseende förvärv av samtliga 10 000 aktier ("Aktierna") i Qlosr. Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 190 miljoner kronor och ska erläggas på tillträdesdagen 2021-05-25 fördelat enligt följande: a) genom överlämnande av reverser av ett sammanlagt belopp om 160 miljoner kronor som direkt därefter, enligt beslut om nyemission av A- och B-aktier nedan, i sin helhet har kvittats mot 7 336 084 364 nyemitterade aktier, varav 921 595 598 A-aktier och 6 414 488 766 B-aktier i Archelon till en teckningskurs om ca 0,021810 kronor/aktie ("Kvittningsemissionen"); b) genom överlämnande av reverser av ett sammanlagt belopp om 30 miljoner kronor och som belöper med en årlig ränta om fem (5) procent. Reverserna, inklusive upplupen ränta, ska amorteras under en period om fem (5) år med start 2021-09-01 intill dess att lånen är till fullo återbetalade. Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv. Vid ett förvärv av samtliga aktier i Qlosr, efter genomförd Kvittningsemission, innehar Säljarna till Aktierna gemensamt ca 94,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Archelon. I Transaktionen har Archelon värderats till 10 miljoner kronor. En av Säljarna, Qlosr Holding AB ("Qlosr Holding"), kommer genom Transaktionen uppnå en aktieägarandel i ArchelonLäs mer

Archelon AB (Publ) och Qlosr AB offentliggör bolagsbeskrivning inför årsstämman den 25 maj 2021

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021 samt beslut om utdelning av samtliga aktier i Archelon Natural Resources AB (publ) till Archelons nuvarande aktieägare. Pressmeddelande 2021-05-23 Till följd av den verksamhetsförändring som transaktionen medför ska Bolaget genomgå sedvanlig granskning av NGM för fortsatt notering av Bolaget på Nordic SME ("Omnoteringen"). Bolaget har med anledning av Omnoteringen upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Archelons hemsida archelon.se http://www.archelon.se samt på Qlosrs hemsida qlosr.se http://www.qlosr.se från och med den 23 maj 2021. För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post Följande dokument kan hämtas från beQuoted Archelon-press release 2021-05-23.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=42857 Bolagsbeskrivning Q 21maj.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=42858 Ladda ned dokumentet här: Bolagsbeskrivning Q 21maj

Uppdatering av föreslagen styrelse och Qlosr Holding ställer ut köpoptioner till blivande styrelseledamöter

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. En uppdatering av föreslagen styrelse inför kommande årsstämma lämnas. Vidare har Qlosr Holding AB erbjudit Michael Englund och David Karlsson att förvärva en köpoption var i Archelon. Optionsavtalet gäller förutsatt att det omvända förvärvet av samtliga aktier i Qlosr genomförs samt att Michael Englund och David Karlsson väljs in i styrelsen för Bolaget vid årsstämman den 25 maj 2021.   Under processens gång har ägarna till Qlosr arbetat med att ta fram en stark och erfaren styrelse och meddelar därför en uppdatering av föreslagen styrelse inför kommande bolagstämma. Sedan tidigare är Bengt Engström, Johan Bjerhagen och Joakim Ribb föreslagen. Till dessa tre adderas nu två ytterligare oberoende ledamöter:   Michael Englund, född 1960 Tidigare Generalsekreterare på Svenska Ishockeyförbundet, har en stark kommersiell bakgrund från ledande befattningar inom framför allt tjänste- och servicesektorn, såväl nationellt som internationellt. Michael har under en längre tid bland annat verkat i styrelserna för AB Sporrong, Selecta AB, 21st Century Mobile AB (publ.), Kungliga Hovleverantör Föreningen, AB Svensk Ishockey och Inköpsdesign URE AB.   David Karlsson född 1976 David har en lång erfarenhet från ledande befattningar i Finansbranschen. Vidare har David en bakgrund från Merrill Lynch, Lynx Capital och Carnegie Investment bank i olika roller. Senast på Carnegie var David Head of Equities. David har en utbildning från Zickling School of Business Baruch College, New York   Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption var till Michael Englund och David Karlsson där de har rätt att förvärva 10 000 000 B-aktier var i Bolaget. Utnyttjande av köpoptionen kan ske från och med den 3 januari 2022 till och med den 25 maj 2024.Läs mer

Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption till blivande styrelseledamot

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) ("Archelon") tecknade den 13 april 2021 avtal ("Avtal") om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har erbjudit Bengt Engström att förvärva en köpoption i Archelon AB (publ) (u.n.ä. till Qlosr Group AB (publ)) ("Bolaget"). Optionsavtalet gäller förutsatt att det omvända förvärvet av samtliga aktier i Qlosr genomförs samt att Bengt Engström väljs in i styrelsen för Bolaget vid årsstämman den 25 maj 2021. "Bengt Engström sitter för närvarande i styrelsen för bland annat Bure, men har också gedigen erfarenhet av att leda och utveckla IT-bolag, framförallt som Nordenchef för Fujitsu, men också som styrelseledamot i Advania, Prevas och Partnertech. Huvudägarna är mycket glada att Bengt har åtagit sig att sitta i styrelsen för Qlosr och vill med köpoptionsprogrammet skapa en struktur som tydligt bidrar till att Bengt har samma målsättning som aktieägarna", säger Jonas Norberg, representant för Qlosr Holding AB. Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption till Bengt Engström med rätt att förvärva 10 000 000 B-aktier i Bolaget. Utnyttjande av köpoptionen kan ske från och med den 3 januari 2022 till och med den 25 maj 2024. Lösenpriset per aktie i Bolaget är 10 öre. För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post mailto: Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl 08.30. Följande dokument kan hämtas från beQuoted Archelon Pressrelease 2021-05-12.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=42702

Qlosr AB har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av Vibration IT

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) (”Archelon”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. Qlosr meddelar idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Vibration IT Holding AB om ett förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT-bolaget Vibration IT AB (”Vibration IT”). ”Förutsatt att förvärvet av samtliga aktier i Vibration IT genomförs stärker Qlosr AB sin verksamhet i Skåne för att komma närmare befintliga kunder och skapa möjlighet för Vibration ITs kunder att ta del av Qlosr ABs paketerade tjänster. Lokala ledningen kommer fortsatt att vara kvar i verksamheten och nya rekryteringar kommer att göras för att möjliggöra tillväxten” säger Qlosr’s vd Jonas Norberg. Mer information om avsiktsförklaringen finns på Qlosr´s hemsida www.qlosr.se För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl 08.30.

Qlosr har tecknat ett fyraårigt avtal med Doktor 24

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) (”Archelon”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. Qlosr meddelar idag att bolaget ingått nytt prenumerationsbaserat avtal med Doktor 24 för IT och infrastruktur. ”Vi har tecknat ett långt prenumerationsbaserat avtal på 48 månader med Doktor 24. Avtalsvärdet ökar kraftfullt och kan snart uppgå till 4-6 % av vår omsättning per år” säger Qlosr’s vd Jonas Norberg. Mer information om Avtalet finns på Qlosr´s hemsida www.qlosr.se För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl 09.40.

Archelon AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Qlosr AB

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) (“Archelon”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en köpeskilling om 190 MSEK. Archelons nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Archelon och därefter delas ut till Archelons aktieägare.   Läs hela pressmeddelandet här

Qlosr Group AB (publ) genomför direktsänd Bolagspresentation på www.analyseramedoss.se

by qlosr-group-ab,

Onsdag den 5:e januari kl 19.00 kommer Qlosr Group AB (publ) att genomföra en direktsänd Bolagspresentation med efterföljande frågestund. Presentationen finns att se på www.analyseramedoss.se. Den direktsända Bolagspresentationen syftar till att öka informationsspridningen gällande tidigare kommunicerad utveckling av Qlosr Group AB (publ) kopplat till genomförda förvärv och de tidigare uppjusterade ekonomiska målen. Qlosr Group AB (publ) kommer att representeras av Jonas Norberg, VD, Gustav Tjernström, Head of Sales och Joakim...

Qlosr Group AB (publ) ingår avtal om förvärv av Vibration IT

by qlosr-group-ab,

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT bolaget Vibration IT AB (”Vibration IT”) enligt den avsiktsförklaring som tecknats med Vibration IT Holding AB och kommunicerats till marknaden 2021-04-28.  ”Med förvärvet av samtliga aktier i Vibration IT stärker Qlosr Group sin verksamhet i Skåne för att komma närmare befintliga kunder och skapa möjlighet för Vibration IT:s kunder att ta del av Qlosr Groups paketerade prenumerationstjänster. Lokala ledningen kommer fortsatt att vara kvar i verksamheten och nya rekryteringar kommer att göras för att möjliggöra tillväxten” säger Qlosr Groups, Jonas Norberg.   Affären är av strategisk karaktär då skånemarknaden sedan tidigare är obearbetad från Qlosr Groups sida och adderar drygt 5,2 Mkr i försäljning. Förvärvet är kritiskt för att Qlosr Group ska kunna bearbeta skånemarkaden på ett effektivt vis då intresset för bolagets prenumerationstjänster är stort. Parterna har enats om att köpeskillingen för aktierna ska erläggas dels kontant, dels via nyemitterade aktier till teckningskursen 0,06 sek/aktie vid tillträdet. Därtill kan en tilläggsköpeskilling komma att erläggas i form av ytterligare nyemitterade aktier till en teckningskurs på 0,08 sek/aktie. Parterna har vidare valt att inte offentliggöra köpeskillingen. Tillträde av aktierna i Vibration IT förväntas ske den 1 juli 2021.   För ytterligare information vänligen kontakta:   Jonas Norberg, VD, Qlosr Group AB (publ.)  +46(0)70-9794644    www.qlosr.se     Om Qlosr Group AB (publ)  Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar och säljer och levererar paketerade prenumerationstjänster till friskolor och små- och medelstora företag. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets två primära målgrupper utgörs av företag i storleken 10–300 användare, samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.   Denna information är sådan information som Qlosr Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-11 

Qlosr Group AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic SME

by qlosr-group-ab,

Qlosr Group AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic SME   Qlosr Group AB (publ) (nedan "Qlosr Group"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Qlosr Group därför kommer att återföras till ordinarie lista. Bolaget förtydligar även ägarfördelningen som beskrivs i Qlosr Groups tidigare publicerade listningsmemorandum. Qlosr Group (dåvarande Archelon AB) offentliggjorde den 13 april 2021 att bolaget ingått ett avtal om villkorat omvänt förvärv av Qlosr AB. Den totala köpeskillingen för transaktionen uppgick till 190 MSEK och var fördelad i två transaktionsdelar. * 30 MSEK i säljreverser, som löper med en årlig ränta om 5 procent att amorteras under en period om fem (5) år med start 2021-09-01; och * 160 MSEK i säljrevers, som i sin helhet kvittats mot nyemitterade A- och B-aktier i tidigare Archelon AB (publ). Kvittningen har inneburit att 921 595 598 A-aktier och 6 414 488 766 B-aktier har nyemitterats, se nedan ägarfördelning. Förtydligandet avser uppdelningen av A- respektive B-aktier inklusive procentandel ägande och procentandel röster vilket inte framgick i listningsmemorandumet. A-aktier B-aktier Antal aktier Antal röster Andel aktier i % Andel röster i % Qlosr Holding AB 933 491 910 5 222 375 057 6 155 866 967 14 557 294 157 78,98% 89,88% Lodet AB 596 056 855 596 056 855 596 056 855 7,65% 3,68% Modelio Equity AB 298 028 427 298 028 427 298 028 427 3,82% 1,84% Andreas Hofmann 298 028 427 298 028 427 298 028 427 3,82% 1,84% Övriga 1 446 594 540 446 594 541 446 594 541 5,73% 2,76% Totalt 933 491 911 6 861 083 306 16 196 002 416 7 794 575 217 100,00% 100,00%   Enligt NGM-börsens gällande regelverk vid omvända förvärv beslutades att Qlosr Group skulle genomgå sedvanlig noteringsprövning, som ett villkor för Qlosr Groups fortsattaLäs mer

Archelon AB (publ) har bytt namn till Qlosr Group AB (publ)

by qlosr-group-ab,

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Archelon AB (publ) till Qlosr Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.   Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med onsdag 2021-06-09. Listningsnamn kommer att vara Qlosr Group AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att vara QLOSR B. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.  I samband med namnbytet har också Qlosr AB´s VD, Jonas Norberg tillträtt som VD i Qlosr Group AB (publ).  Den likviditetsgarant som Archelon AB (publ) haft tillgång till är uppsagd. Qlosr Group AB (publ) har beslutat att inte fortsätta med avtalet och i nuläget ej fortsätta använda sig av likviditetsgarant.    För ytterligare information vänligen kontakta:    Jonas Norberg, VD, Qlosr Group AB (publ.)  +46(0)70-9794644    www.qlosr.se     Om Qlosr Group AB (publ)  Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar och säljer och levererar paketerade prenumerationstjänster till friskolor och små- och medelstora företag. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets två primära målgrupper utgörs av företag i storleken 10–300 användare, samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.       

Qlosr Holding AB ställer ut köpoptioner till den blivande ledningen

by qlosr-group-ab,

Qlosr Holding AB ställer ut köpoptioner till den blivande ledningen   Archelon AB (publ) (u.n.ä. till Qlosr Group AB (publ)) (”Archelon” eller ”Bolaget”) tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Aktierna i Qlosr tillträddes den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har erbjudit den blivande ledningen i Bolaget att förvärva köpoptioner i Bolaget.   Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption till Anders Jäderling (CFO) med rätt att förvärva 10 000 000 B-aktier i Bolaget, en köpoption var till Martin Öster (Future Manager) och Baran Demir (Operations Manager) att förvärva 5 000 000 B-aktier var i Bolaget samt en köpoption till Jenny Cintra (PMO Manager) med rätt att förvärva 2 500 000 B-aktier i Bolaget.   Utnyttjande av köpoptionen kan ske från och med den 3 januari 2022 till och med den 25 maj 2024. Lösenpriset per aktie i Bolaget är 10 öre.   För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [Denna information är insiderinformation som Archelon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl 08.45.]    Följande dokument kan hämtas från beQuoted Archelon Pressrelease 2021-05-26.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=42901

Kommuniké från årsstämma

by qlosr-group-ab,

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Archelon AB (publ) under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Archelon") har den 25 maj 2021 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av årsredovisning Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 1 758 000 kronor och i ny räkning överförs 1 528 712 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Godkännande av förvärvet av Qlosr AB Stämman beslutade att godkänna Bolagets förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Transaktionen"). Archelon har 2021-04-12 ingått ett avtal ("Avtalet") med samtliga aktieägare ("Säljarna") i Qlosr AB ("Qlosr") avseende förvärv av samtliga 10 000 aktier ("Aktierna") i Qlosr. Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 190 miljoner kronor och ska erläggas på tillträdesdagen 2021-05-25 fördelat enligt följande: a) genom överlämnande av reverser av ett sammanlagt belopp om 160 miljoner kronor som direkt därefter, enligt beslut om nyemission av A- och B-aktier nedan, i sin helhet har kvittats mot 7 336 084 364 nyemitterade aktier, varav 921 595 598 A-aktier och 6 414 488 766 B-aktier i Archelon till en teckningskurs om ca 0,021810 kronor/aktie ("Kvittningsemissionen"); b) genom överlämnande av reverser av ett sammanlagt belopp om 30 miljoner kronor och som belöper med en årlig ränta om fem (5) procent. Reverserna, inklusive upplupen ränta, ska amorteras under en period om fem (5) år med start 2021-09-01 intill dess att lånen är till fullo återbetalade. Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv. Vid ett förvärv av samtliga aktier i Qlosr, efter genomförd Kvittningsemission, innehar Säljarna till Aktierna gemensamt ca 94,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Archelon. I Transaktionen har Archelon värderats till 10 miljoner kronor. En av Säljarna, Qlosr Holding AB ("Qlosr Holding"), kommer genom Transaktionen uppnå en aktieägarandel i ArchelonLäs mer

Archelon AB (Publ) och Qlosr AB offentliggör bolagsbeskrivning inför årsstämman den 25 maj 2021

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021 samt beslut om utdelning av samtliga aktier i Archelon Natural Resources AB (publ) till Archelons nuvarande aktieägare. Pressmeddelande 2021-05-23 Till följd av den verksamhetsförändring som transaktionen medför ska Bolaget genomgå sedvanlig granskning av NGM för fortsatt notering av Bolaget på Nordic SME ("Omnoteringen"). Bolaget har med anledning av Omnoteringen upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Archelons hemsida archelon.se http://www.archelon.se samt på Qlosrs hemsida qlosr.se http://www.qlosr.se från och med den 23 maj 2021. För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post Följande dokument kan hämtas från beQuoted Archelon-press release 2021-05-23.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=42857 Bolagsbeskrivning Q 21maj.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=42858 Ladda ned dokumentet här: Bolagsbeskrivning Q 21maj

Uppdatering av föreslagen styrelse och Qlosr Holding ställer ut köpoptioner till blivande styrelseledamöter

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. En uppdatering av föreslagen styrelse inför kommande årsstämma lämnas. Vidare har Qlosr Holding AB erbjudit Michael Englund och David Karlsson att förvärva en köpoption var i Archelon. Optionsavtalet gäller förutsatt att det omvända förvärvet av samtliga aktier i Qlosr genomförs samt att Michael Englund och David Karlsson väljs in i styrelsen för Bolaget vid årsstämman den 25 maj 2021.   Under processens gång har ägarna till Qlosr arbetat med att ta fram en stark och erfaren styrelse och meddelar därför en uppdatering av föreslagen styrelse inför kommande bolagstämma. Sedan tidigare är Bengt Engström, Johan Bjerhagen och Joakim Ribb föreslagen. Till dessa tre adderas nu två ytterligare oberoende ledamöter:   Michael Englund, född 1960 Tidigare Generalsekreterare på Svenska Ishockeyförbundet, har en stark kommersiell bakgrund från ledande befattningar inom framför allt tjänste- och servicesektorn, såväl nationellt som internationellt. Michael har under en längre tid bland annat verkat i styrelserna för AB Sporrong, Selecta AB, 21st Century Mobile AB (publ.), Kungliga Hovleverantör Föreningen, AB Svensk Ishockey och Inköpsdesign URE AB.   David Karlsson född 1976 David har en lång erfarenhet från ledande befattningar i Finansbranschen. Vidare har David en bakgrund från Merrill Lynch, Lynx Capital och Carnegie Investment bank i olika roller. Senast på Carnegie var David Head of Equities. David har en utbildning från Zickling School of Business Baruch College, New York   Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption var till Michael Englund och David Karlsson där de har rätt att förvärva 10 000 000 B-aktier var i Bolaget. Utnyttjande av köpoptionen kan ske från och med den 3 januari 2022 till och med den 25 maj 2024.Läs mer

Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption till blivande styrelseledamot

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) ("Archelon") tecknade den 13 april 2021 avtal ("Avtal") om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har erbjudit Bengt Engström att förvärva en köpoption i Archelon AB (publ) (u.n.ä. till Qlosr Group AB (publ)) ("Bolaget"). Optionsavtalet gäller förutsatt att det omvända förvärvet av samtliga aktier i Qlosr genomförs samt att Bengt Engström väljs in i styrelsen för Bolaget vid årsstämman den 25 maj 2021. "Bengt Engström sitter för närvarande i styrelsen för bland annat Bure, men har också gedigen erfarenhet av att leda och utveckla IT-bolag, framförallt som Nordenchef för Fujitsu, men också som styrelseledamot i Advania, Prevas och Partnertech. Huvudägarna är mycket glada att Bengt har åtagit sig att sitta i styrelsen för Qlosr och vill med köpoptionsprogrammet skapa en struktur som tydligt bidrar till att Bengt har samma målsättning som aktieägarna", säger Jonas Norberg, representant för Qlosr Holding AB. Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption till Bengt Engström med rätt att förvärva 10 000 000 B-aktier i Bolaget. Utnyttjande av köpoptionen kan ske från och med den 3 januari 2022 till och med den 25 maj 2024. Lösenpriset per aktie i Bolaget är 10 öre. För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post mailto: Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl 08.30. Följande dokument kan hämtas från beQuoted Archelon Pressrelease 2021-05-12.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=42702

Qlosr AB har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av Vibration IT

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) (”Archelon”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. Qlosr meddelar idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Vibration IT Holding AB om ett förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT-bolaget Vibration IT AB (”Vibration IT”). ”Förutsatt att förvärvet av samtliga aktier i Vibration IT genomförs stärker Qlosr AB sin verksamhet i Skåne för att komma närmare befintliga kunder och skapa möjlighet för Vibration ITs kunder att ta del av Qlosr ABs paketerade tjänster. Lokala ledningen kommer fortsatt att vara kvar i verksamheten och nya rekryteringar kommer att göras för att möjliggöra tillväxten” säger Qlosr’s vd Jonas Norberg. Mer information om avsiktsförklaringen finns på Qlosr´s hemsida www.qlosr.se För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl 08.30.

Qlosr har tecknat ett fyraårigt avtal med Doktor 24

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) (”Archelon”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. Qlosr meddelar idag att bolaget ingått nytt prenumerationsbaserat avtal med Doktor 24 för IT och infrastruktur. ”Vi har tecknat ett långt prenumerationsbaserat avtal på 48 månader med Doktor 24. Avtalsvärdet ökar kraftfullt och kan snart uppgå till 4-6 % av vår omsättning per år” säger Qlosr’s vd Jonas Norberg. Mer information om Avtalet finns på Qlosr´s hemsida www.qlosr.se För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl 09.40.

Archelon AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Qlosr AB

by qlosr-group-ab,

Archelon AB (publ) (“Archelon”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en köpeskilling om 190 MSEK. Archelons nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Archelon och därefter delas ut till Archelons aktieägare.   Läs hela pressmeddelandet här

Prenumerera