Spärrtiden i tilldelningsbeslutet för Qlosr Group AB (publ)s dotterbolag Bmore IT AB från Adda Inköpscentral AB har löpt ut och ett 48 månaders avtal med start 1 nov skall därmed tecknas mellan parterna


Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group eller bolaget) kommunicerade via pressmeddelande till marknaden den 10e oktober att det nyförvärvade dotterbolag Bmore IT AB (”Bmore”) tillsammans med 5 andra leverantörer tilldelats beslut om att teckna avtal med inköpscentralen. Avtalsspärr förelåg då i tilldelningen till och med den 18 oktober 2021. Eftersom ingen ansökan om överprövan inkommit till Inköpscentralen inom tidsspärrens förfallodag innebär det att ett 48 månaders långt avtal med start 1 nov skall tecknas mellan Bmore IT och Inköpscentralen.

Som redan kommunicerats var Ramavtalets takvolym var 5,3 miljarder SEK och Inköpscentralen uppskattar värdet till 1 miljard SEK för de ramavtal som omfattades av upphandlingen. Ordervärdet bedöms tillföra Qlosr Group en omsättning om ca 160 Mkr under en 4-årsperiod varav ca 35% i prenumerationsintäkter.
 
“Att spärrtiden löpt ut och att tilldelningsbeslutet från Adda Inköpscentral nu leder till ett faktiskt 48 månaders avtal med start redan per 1 nov är goda nyheter och en viktig pusselbit i vårt arbete kring att nå våra nya Finansiella mål vi kommunicerade till marknaden i pressmeddelande den 15 oktober”, säger Qlosr Groups VD Jonas Norberg.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, 
E-mail: