Qlosr Group AB (publ) uppjusterar de finansiella målen för 2024 samt påbörjar en nordisk satsning.


Qlosr Group ABs (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) förvärvsaktiviteter har sedan noteringen i juni utvecklats i högre takt än tidigare planerat samtidigt som den underliggande affären och marknadsutvecklingen stärkts. Till följd av detta har styrelsen fattat beslut om att uppjustera finansiella målen för Qlosr Group till 1 miljard SEK omsättning och med en EBITA-marginal om 10-12 procent år 2024. Samtidigt avser Bolaget att påbörja en nordisk satsning med etablering av ett nytt dotterbolag i Danmark med kontor i Köpenhamn.

“Vi tycker att det är väldigt spännande att se hur väl vår förvärvsstrategi har visat sig fungera. Som en konsekvens av detta behöver vi redan nu uppdatera målen med bland annat en uppjustering av omsättningen med 286% till 2024”, säger Jonas Norberg VD Qlosr Group AB (publ)

Under Q3 2021 har Qlosr Group som tidigare kommunicerats tillträtt tre förvärv som tillsammans dubblerar gruppens årsomsättning. Samtidigt har arbetet med förvärvsplanen utvecklats väl och strategin att förvärva bolag med hög potential att transformera engångsintäkter till prenumerationsintäkter har landat väl. Bolaget har också pågående dialoger med ett antal nya kunder som önskar en nordisk leverans av centralt paketerade prenumerationstjänster.

Bolaget har valt att, som första steg i den nordiska satsningen, starta ett dotterbolag i Danmark med kontor i Köpenhamn. Etablering av kontoret planeras till Q1 2022.

Mot bakgrund av Bolagets utveckling och förvärvsagenda har styrelsen beslutat att uppjustera finansiella målen för Qlosr Group, 2024 enligt nedan.

  • Bolagets omsättning år 2024 ska uppgå till 1 miljard SEK (tidigare 350 MSEK). Målet ska uppnås genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt
  • Prenumerationsaffären skall stå för 60 procent av omsättningen
  • Prenumerationsaffären skall generera en bruttomarginal på 55 procent
  • EBITA-marginal om 10-12 procent år 2024 (tidigare 10 procent)

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: .