Qlosr Group AB (publ) tillträder aktierna i Bmore IT AB samt IT Finansiering i Väst AB


I enlighet med tidigare pressmeddelande den 28 september 2021 har Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) nu tillträtt aktierna i Bmore IT AB (”Bmore IT”) samt IT Finansiering i Väst AB (”IT Finansiering”).

Tillträdet avser 100 procent av aktierna i Bmore IT samt IT Finansiering.

Mot bakgrund av att del av köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i Qlosr Group, har styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om att emittera 264 705 882 nya B-aktier i Qlosr Group till säljarna av Bmore IT samt IT Finansiering. Teckningskursen uppgår till 0,085 kronor per aktie i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. De nyemitterade aktierna är föremål för sedvanliga överlåtelserestriktioner under en period om tolv månader från tillträdet.

Genom nyemissionen ökar antalet totalt utestående aktier från 8 723 552 988 till 8 988 258 870 aktier och aktiekapitalet ökar från 9 517 652,78 kronor till cirka 9 806 454,679647 kronor.

För mer information om transaktionen hänvisas till pressmeddelande daterat den 28 september 2021.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: .