Qlosr Group AB (publ) offentliggör avsikt att genomföra listbyte till Nasdaq First North Growth Market


Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2022.

Qlosr Group offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2022. Styrelsen för Qlosr Group gör en sammantagen bedömning att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare. Detta bedöms ske genom en förväntad förbättrad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter. Listningen vid Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare utgöra en kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

– Listningen på Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke och en listning vid Nasdaq First North Growth Market är en kvalitetsstämpel. Vi bedömer att detta kommer att skapa bättre förutsättningar för ökad synlighet på aktiemarknaden och ett ökat intresse från såväl industriella som institutionella investerare och kunder, säger Bengt Engström, styrelseordförande Qlosr Group.

Bolaget kommer omgående att initiera en listbytesprocess och avser att lämna ytterligare information kring detta under första halvåret 2022.

Rådgivare 
Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58,