Qlosr Group AB offentliggör prospekt avseende tidigare kommunicerad företrädesemission


Styrelsen för Qlosr Group AB (publ) (“Qlosr” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 13 augusti 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2021 (”Företrädesemissionen”). Prospekt avseende Företrädesemissionen (”Prospektet”) har idag, den 18 augusti 2021, godkänts av Finansinspektionen. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 51,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv
Motivet till Företrädesemissionen, uppgående till 51,6 MSEK, är primärt att växa verksamheten genom förvärv, förtidslösen av utvalda finansieringsavtal och omställning av affärsverksamheten mot en ökad andel prenumerationstjänster med väsentligt ökad lönsamhet som följd. Den förtida inlösen av den externa finansieringen ger en direkt engångskostnad i rörelseresultatet men bedöms på sikt bidra till en resultatförbättring i form av lägre leasingkostnader. Qlosr har som mål att uppnå en EBITA-marginal på minst 10 procent inom 3 år.
 
Emissionslikvidens användande
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 51,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 7,8 MSEK. Nettolikviden om 43,8 MSEK avses disponeras för följande ändamål angivna i prioriteringsordning:
 
·         Kontant betalning vid förvärv: cirka 45 procent
·         Förtida inlösen av underliggande finansieringsavtal: cirka 45 procent
·         Utveckling av kompletterande tjänster: cirka 10 procent
 
”Sedan noteringen som slutfördes i juni i år har vi genomfört ett förvärv och skrivit en avsiktsförklaring om ett större förvärv i Göteborg. Samtidigt gläds vi av marknadens intresse för Bolaget och att omsättningen i aktien har varit god. Kapitaltillskottet syftar till att ytterligare accelerera vår starka tillväxtbana både organiskt och via förvärv, samt att bygga vidare på vår prenumerationsmodell. Vi har en väldefinierad plan för värdeskapande för våra aktieägare och för oss i ledningen känns det därför inspirerande att genomföra denna kapitalanskaffning.”, säger Jonas Norberg, verkställande direktör i Qlosr.
 
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet som upprättats av Bolaget och som idag, den 18 augusti 2021, godkändes av Finansinspektionen.
 
Tidplan för Företrädesemissionen, alla datum hänförliga till 2021
 
Avstämningsdag:                            20 augusti
Teckningsperiod:                           24 augusti – 7 september
Handel i teckningsrätter:             24 augusti – 2 september
Offentliggörande av utfall:           Omkring den 10 september
 
Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets, emissionsinstitutets samt Stockholm Corporate Finance respektive hemsidor; www.qlosrgroup.se, www.hagberganeborn.se respektive www.stockholmcorp.se. Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
 
Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet, Hagberg & Aneborn Fondkommission, på telefonnummer 08-408 933 50.
 
https://qlosrgroup.se/foretradesemission-2021/
 
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: .

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.