Qlosr Group AB meddelar att styrelse och ledning tecknar units i den pågående företrädesemissionen samt avsikten att utse Bengt Engström som ny styrelseordförande


Qlosr Group AB (publ) ("Qlosr Group" eller "Bolaget") meddelar idag att delar av styrelse och ledning kommer att teckna units motsvarande cirka 2 810 000 SEK i den pågående företrädesemissionen av units bestående av B-aktier, vilken offentliggjordes den 13 augusti 2021 ("Företrädesemissionen"). Därutöver meddelar styrelsen sin avsikt att utse nuvarande styrelseledamot Bengt Engström som ny styrelseordförande. Nuvarande styrelseordförande och grundare Johan Bjerhagen kvarstår som styrelseledamot och som Head of M&A.

Med Bengt som ordförande får Qlosr in ledningserfarenhet av att både driva stora IT leverantörer (Fujitsu) och ledningserfarenhet att bygga värde i IT leverantörer (Advania). Bengt har idag bl.a. styrelseuppdrag som Styrelseordförande i Clean Air AB & Nordic Flanges Group AB. Styrelseledamot i Bure AB, Real Holding AB ScandiNova Systems AB, Scanfil Oy, KTH Executive School, och CBF Holding Aps.

Vi har redan en väl fungerande arbetsfördelning i styrelsen men där jag framöver vill lägga ännu mer tid på att hitta och slutföra företagsförvärv”, säger styrelseordförande och grundaren Johan Bjerhagen.
 
För att frigöra resurser accelerera förvärvsstrategin ytterligare känns det riktigt bra att Bengt redan nu vill ta över klubban och frigöra min tid”, fortsätter Johan Bjerhagen
 
Styrelse och ledning tecknar units med företrädesrätt, genom utnyttjande av överlåtna uniträtter, i Företrädesemissionen enligt följande:
 
Johan Bjerhagen, Styrelseordförande
Johan Bjerhagen tecknar via bolag 1 111 111 units, motsvarande cirka 500 000 SEK.
 
Bengt Engström, Styrelseledamot
Bengt Engström tecknar via bolag 1 111 111 units, motsvarande cirka 500 000 SEK.
 
Joakim Ribb, Styrelseledamot
Joakim Ribb tecknar via bolag 1 111 111 units, motsvarande cirka 500 000 SEK.
 
Jonas Norberg, CEO
Jonas Norberg tecknar via bolag 111 111 units, motsvarande cirka 50 000 SEK.
 
Anders Jäderling, CFO
Anders Jäderling tecknar 1 000 000 units, motsvarande 450 000 SEK.
 
Gustav Tjernström, Head of Sales
Gustav Tjernström tecknar 222 222 units, motsvarande 100 000 SEK.
 
Baran Demir, IT Operation Manager
Baran Demir tecknar 555 555 units, motsvarande 250 000 SEK.
 
Martin Öster, Future Manager
Martin Öster tecknar 400 000 units, motsvarande 180 000 SEK.
 
Jörgen Lomander, Sales Manager
Jörgen Lomander tecknar 555 555 units, motsvarande 250 000 SEK.
 
Yenny Gerschman, Customer Experience Manager
Yenny Gerrschman tecknar 66 666 units, motsvarande 30 000 SEK.
 
 
För mer information om Qlosr Group och Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. https://qlosrgroup.se/foretradesemission-2021/

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: .

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se
 
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.