Kommuniké från extra bolagsstämma i Qlosr Group den 15 december 2021


Qlosr Group AB (publ), org.nr 556870-4653 (”Bolaget”), har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid extra bolagsstämma fattades bland annat följande beslut. För mer information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämma samt fullständigt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut, från den 25 november 2021, om en riktad nyemission till Qlosr Holding AB, samt till Johan Bjerhagen, Jonas Norberg och Bengt Engström, vilka är teckningsberättigade genom egenägda bolag. Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 0,04 kronor per B-aktie och totalt antal B-aktier i Bolaget som emitteras är 200 000 000 stycken.
 
Johan Bjerhagen, Jonas Norberg och Bengt Engström, via bolag, kommer erlägga betalning för tecknade aktier kontant medan Qlosr Holding AB kommer erlägga betalning genom kvittning mot fordran på Bolaget som uppkom med anledning av det omvända förvärvet som genomfördes i somras.