Qlosr Group AB (publ) genomför riktade emissioner om sammanlagt 57,5 Mkr och kallar till extrastämma

25 november 2021 21:15

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.

Qlosr Group AB (publ) ("Qlosr Group" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 25 maj 2021, beslutat om en riktad emission av 1 237 500 000 aktier till en teckningskurs om 0,04 kronor per aktie (den "Riktade emissionen"). Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet") som genomfördes av Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”). Den Riktade emissionen blev kraftigt övertecknad och Qlosr Group tillförs härigenom 49,5 Mkr. Nettolikviden från den Riktade emissionen avses delvis användas som en del av förvärvet av Rg19 i Norden AB och SBL Data AB (tillsammans benämnda "Förvärven") i enlighet med vad Qlosr Group offentliggjorde tidigare idag. Styrelsen för Qlosr Group har därutöver, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad emission till Qlosr Holding AB, Qlosr Group´s styrelseordförande Bengt Engström (via egenägt bolag), grundaren och styrelseledamoten Johan Bjerhagen (via egenägt bolag) samt Qlosr Group’s koncern-VD Jonas Norberg (via egenägt bolag) om sammanlagt 8 Mkr till samma teckningskurs som i den Riktade emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om den riktade emissionen till Qlosr Holding AB och Bolagets styrelse/VD offentliggörs separat.

Teckningskursen i den Riktade emissionen har fastställts genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande som arrangerats av Erik Penser Bank och uppgår till 0,04 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 11 procent mot den 10-dagars volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME till och med den 25 november 2021. Tecknare i den Riktade emissionen utgörs av ett antal kvalificerade och välrenommerade investerare, däribland Modelio Equity.
Styrelsen för Qlosr Group har vidare beslutat om en riktad emission om sammanlagt 200 000 000 aktier till teckningskurs 0,04 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 8 Mkr, till Qlosr Holding AB, Qlosr Group´s styrelseordförande Bengt Engström (via egenägt bolag), grundaren och styrelseledamoten, Johan Bjerhagen (via egenägt bolag) samt Qlosr Group’s koncern-VD Jonas Norberg (via egenägt bolag). Den riktade emissionen till Qlosr Holding AB samt Bolagets styrelse/VD är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras att hållas omkring den 15 december. Bengt Engström, Johan Bjerhagen och Jonas Norberg avser erlägga betalningen (via sina respektive egenägda bolag) med kontanta medel. Qlosr Holding AB avser erlägga betalning genom kvittning av reversfordran mot Bolaget som uppkom i anledning av det omvända förvärvet. Tillsammans innebär det att styrelse/VD och huvudägare inkl Modelio Equity sammantaget investerar cirka 23 Mkr i de två emissionerna.

Emissionslikviden avses användas till att finansiera kontantdelen av Förvärven samt accelerera Qlosr Group´s påbörjade och tidigare kommunicerade omställning av affärsverksamheten mot en ökad andel prenumerationstjänster, vilket bedöms möjliggöra en väsentligt förbättrad framtida lönsamhet från och med 2022, i tillägg till allmänt rörelsekapitalbehov. Se det separata förvärvspressmeddelandet som offentliggjordes tidigare idag för mer information om hur Förvärven avses finansieras.

- Det känns inspirerande att fortsätta att leverera på vår plan när styrelse och befintliga huvudägare fortsätter att investera, samtidigt som vi får förmånen att välkomna nya aktieägare. Samtliga förvärv vi gjort under hösten innebär att vi från de förvärvade bolagen får in management som nya engagerade aktieägare som alla drivs av att skapa aktieägarvärde, säger Jonas Norberg, VD Qlosr Group.

Styrelsen för Qlosr Group har i sina överväganden särskilt beaktat att det inte på ett tids- och kostnadseffektivt sätt finns förutsättningar för att framgångsrikt genomföra en företrädesemission på för Bolaget fördelaktiga villkor samt att den teckningskurs som fastställts genom Bookbuilding-förfarandet motsvarar en rabatt om cirka 11 procent mot den 10-dagars volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME till och med den 25 november 2021. Vidare bedöms investerarkonsortiet utgöras av ett antal välrenommerade och kvalificerade investerare och deltagandet av Qlosr Holding AB samt styrelseledamöterna Johan Bjerhagen och Bengt Engström bedöms vara av stor vikt för att säkerställa den Riktade emissionens genomförande och Bolagets framtida framgång. Styrelsens samlade bedömning är således att det finns goda skäl att avvika från företrädesrätten och genomföra den Riktade emissionen. Genom att teckningskursen i den Riktade emissionen fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Bolagets befintliga ägare Qlosr Holding AB, Modelio Equity, Lodet AB och Andreas Hoffmann har åtagit sig att förlänga sina respektive befintliga lock up-åtaganden och, med förbehåll för sedvanliga undantag, inte avyttra några aktier i Qlosr Group under en period om ytterligare sex månader. Lock up-perioden för Qlosr Holding AB förlängs därmed från den 9 juni 2022 till och med den 9 december 2022. För Modelio Equity, Lodet AB och Andreas Hoffmann förlängs lock up-perioden från den 9 december 2021 till och med den 9 juni 2022.

Den Riktade emissionen, den riktade emissionen till Qlosr Holding AB och Bolagets styrelse/VD samt vederlagsaktierna som emitteras i anledning av Förvärven medför en sammanlagd utspädningseffekt om högst ca 22,5 procent av antalet aktier och högst ca 13,0 procent av antalet röster i Bolaget. Genom de riktade emissionerna och Förvärven ökar antalet utestående aktier med högst 2 602 205 883 aktier, från 8 988 258 870 aktier till 11 590 464 753 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med högst cirka 2 839 083,12 SEK från cirka 9 806 454,68 SEK till cirka 12 645 537,81 SEK.

Viktig information
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, annonserat eller distribuerat, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut i förbindelse med en emission måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende en emission. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller dess egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller rätter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med emissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen