Företrädesemission 2021

Se längst ned på sidan för instruktioner kring hur du tecknar units

Sammanfattning av Företrädesemissionen 

• För varje befintlig B-aktie erhålls en (1) uniträtt. Sextio (60) uniträtter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad unit. Varje (1) unit består av tio (10) B-aktier. 
• Teckningskursen per unit, innehållande tio (10) B-aktier, uppgår till 0,45 SEK, vilket innebär en teckningskurs om 0,045 SEK per B-aktie. 
• Erbjudandet omfattar högst 114 559 721 units vilket motsvarar högst 1 145 597 210 nyemitterade B-aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 51,6 miljoner kronor före emissionskostnader. 
• Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen. 

 

Bakgrund och motiv

Motivet till Företrädesemissionen uppgående till 51,6 MSEK är primärt att växa verksamheten genom förvärv, förtidslösen av utvalda finansieringsavtal och omställning av affärsverksamheten mot en ökad andel prenumerationstjänster med väsentligt ökad lönsamhet som följd. Den förtida inlösen av den externa finansieringen ger en direkt engångskostnad i rörelseresultatet men bedöms på sikt bidra till en resultatförbättring i form av lägre leasingkostnader. Qlosr Group har som mål att uppnå en EBITA-marginal på minst 10 procent inom 3 år.


Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 51,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 7,8 MSEK. Nettolikviden om 51,6 MSEK avses disponeras för följande ändamål angivna i prioriteringsordning:

• Kontant betalning vid förvärv: cirka 45 procent
• Förtida inlösen av underliggande finansieringsavtal: cirka 45 procent
• Utveckling av kompletterande tjänster: cirka 10 procent   

”Sedan noteringen som slutfördes i juni i år har vi genomfört ett förvärv och skrivit en avsiktsförklaring om ett större förvärv i Göteborg. Samtidigt gläds vi av marknadens intresse för Bolaget och att omsättningen i aktien har varit god. Kapitaltillskottet syftar till att ytterligare accelerera vår starka tillväxtbana både organiskt och via förvärv, samt att bygga vidare på vår prenumerationsmodell. Vi har en väldefinierad plan för värdeskapande för våra aktieägare och för oss i ledningen känns det inspirerande att genomföra denna kapitalanskaffning.”, säger Jonas Norberg, verkställande direktör i Qlosr.

Tidplan


Länk till prospekt

Länk till Frågor och Svar

--- Teckningsinformation --

Så här tecknar du units (Informationsmaterial)

Länk till anmälningssedel
https://hagberganeborn.se/wp-content/uploads/2021/05/anmalningssedel-uf-qlosr.pdf

Länk till anmälning via BankID

https://emmyonline.se/auth/register/62bac98a-f149-40b5-a544-8270086c35c5